Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekt, ki se objavi v času izdaje vrednostnih papirjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, ki se objavi v času izdaje vrednostnih papirjev

POVZETEK:

Direktive 2003/71/ES – prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva si prizadeva za izboljšanje kakovosti informacij, ki jih vlagateljem posredujejo podjetja, ki želijo privabiti zunanje vlagatelje, da bi v Evropski uniji (EU) zbrali kapital za financiranje svoje rasti.

Cilj je zagotoviti, da bodo v vseh državah EU vzpostavljeni ustrezni in enakovredni standardi razkritja, kadar se vrednostni papirji ponudijo vsem evropskim vlagateljem.

Direktiva določa pravila o prospektu*, tj. dokumentu, ki ga morajo podjetja EU objaviti v času izdaje vrednostnih papirjev, da bi privabila naložbe. V skladu s temi pravicami je prospekt veljaven na celotnem območju EU, ko ga odobri ena država EU (enotni potni list za izdajatelje).

KLJUČNI ELEMENTI

Dolžnost objave prospekta

Izdajatelji morajo objaviti prospekt o ponudbah vrednostnih papirjev, razen če je ponudba:

  • naslovljena izključno na dobro poučene (profesionalne) vlagatelje in/ali
  • naslovljena na manj kot 150 oseb na državo EU, razen vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje (npr. posameznike), in/ali
  • naslovljena na vlagatelje, ki kupijo vrednostne papirje za najmanjši znesek najmanj 100 000 EUR na vlagatelja, in/ali
  • če vključuje vrednostne papirje (delnice ali obveznice), katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR, in/ali
  • če celotna vrednost v Uniji znaša manj kot 100 000 EUR.

Informacije

Prospekt mora vsebovati zbirni dokument, ki je pripravljen v standardnem formatu in vsebuje ključne informacije o:

  • bistvenih lastnostih izdajateljev vrednostnih papirjev (npr. družbe izdajateljice), vseh garantov (npr. banke) in vrednostnih papirjev, ki se ponudijo ali sprejmejo v trgovanje na organiziranem trgu, ter vsa glavna tveganja, povezana z njimi,
  • splošnih pogojih ponudbe, zlasti oceni stroškov, ki jih vlagatelju obračuna izdajatelj.

Izdajatelj je civilno odgovoren za informacije, ki jih navede v prospektu. Te informacije morajo biti skladne z dejstvi in ne smejo vsebovati nobenih opustitev.

Odobritev in objava

Ko pristojni organ države EU porekla odobri prospekt, ga je treba objaviti (na primer v nacionalnem časopisu z veliko naklado ali na spletnem mestu izdajatelja), kopijo pa poslati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Prospekt je veljaven največ 12 mesecev po odobritvi, če je posodobljen in dopolnjen z zahtevanimi elementi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo 1. julija 2005. Direktiva o spremembi (2010/73/ES) se uporablja od 1. julija 2012.

Komisija je v zeleni knjigi o uniji kapitalskih trgov, ki je bila objavljena februarja 2015, napovedala ponovni pregled direktive o prospektu, da bi se podjetjem, zlasti pa MSP, omogočilo lažje zbiranje kapitala in iskanje tujih vlagateljev.

Dodatne informacije so na voljo na strani Evropske komisije o direktivi o prospektu.

KLJUČNI POJEM

* Prospekt: dokument o razkritju, ki vsebuje informacije, na podlagi katerih lahko vlagatelji sprejemajo odločitve o naložbah ob celovitem poznavanju dejstev.

AKT

Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 64-89)

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/71/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja zgolj kot napotilo.

Zadnja posodobitev 13.12.2015

Top