Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Računovodski izkazi podružnic tujih kreditnih in finančnih institucij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Računovodski izkazi podružnic tujih kreditnih in finančnih institucij

 

POVZETEK:

Direktiva 89/117/EGS – obveznosti podružnic kreditnih in finančnih institucij s sedežem v drugih državah EU glede objave letnih računovodskih izkazov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je odprava obveznosti objave ločenih letnih računovodskih izkazov za podružnice tujih bank in drugih finančnih institucij s sedežem v drugi državi (državi EU ali zunaj EU).

KLJUČNE TOČKE

  • Direktiva se uporablja za vse podružnice bank in drugih finančnih institucij v EU s sedežem zunaj države EU, v kateri je ustanovljena podružnica.
  • Direktiva odpravlja obveznost objave ločenih računovodskih izkazov podružnic. Dokumenti, ki jih morajo objaviti podružnice kreditnih institucij in finančnih institucij s sedežem v drugi državi EU, zajemajo letne računovodske izkaze, konsolidirane računovodske izkaze, letno poročilo itd. Te dokumente je treba objaviti in revidirati na način, kot ga zahteva zakonodaja države EU, v kateri se nahaja sedež. Države EU lahko do nadaljnje uskladitve od podružnic zahtevajo, da objavijo dodatne podatke, kot so prihodki in odhodki ter skupne terjatve in obveznosti podružnice.
  • Dokumenti, ki jih morajo objaviti podružnice kreditnih in finančnih institucij s sedežem v državi zunaj EU, so enaki kot dokumenti, ki jih morajo objaviti podružnice s sedežem v državi EU. Objaviti in revidirati jih je treba na način, kot ga zahteva zakonodaja države zunaj EU. Če pa zadevna pravila niso skladna z računovodskimi zahtevami EU, lahko države EU od podružnic zahtevajo, da objavijo letne računovodske izkaze v zvezi z njihovimi dejavnostmi.
  • Države EU lahko zahtevajo, da se objavijo overjeni prevodi dokumentov v njihovem uradnem jeziku ali jezikih.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 14. januarja 1989. Države EU so jo morale prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1991.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov (UL L 44, 16.2.1989, str. 40–42).

Zadnja posodobitev 23.10.2017

Top