Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letni računovodski izkazi bank in drugih finančnih institucij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Letni računovodski izkazi bank in drugih finančnih institucij

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uskladiti obliko in vsebino letnih računovodskih izkazov, vključno s konsolidiranimi računovodskimi izkazi*, vseh finančnih institucij v Evropski uniji (EU).

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva se uporablja za večino kreditnih institucij (npr. bank) in drugih finančnih institucij, z nekaj izjemami, kot so:
  • Grčija: ETEBA (National Investment Bank for Industrial Development),
  • Irska: Industrial and Provident Societies*,
  • Združeno kraljestvo: Friendly Societies* and Industrial and Provident Societies.
 • Standardna členitev bilance stanja: sredstva in obveznosti se prikažejo po načelu padajoče likvidnosti.
 • Obstajajo posebna pravila za nekatere bilančne postavke, kot so denar v blagajni, zakladne menice, posojila in predujmi kreditnim institucijam, dolgovi do kreditnih institucij itn.
 • Uporabljata se dve standardni členitvi izkazov poslovnega izida: navpična in vodoravna členitev.
 • Posebna pravila so določena za nekatere postavke v izkazih poslovnega izida, kot so prihodki iz obresti, prihodki od vrednostnih papirjev, čisti dobiček ali izguba iz finančnih poslov itn.
 • Določena so tudi pravila vrednotenja za sredstva, stalna finančna sredstva, vrednostne papirje kreditnih institucij, prenosljive vrednostne papirje, posojila in predujme, vrednostne papirje s spremenljivo donosnostjo* ter sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti.
 • Na voljo je podroben seznam zahtevane vsebine pojasnil k računovodskim izkazom.
 • Posebej so določena pravila o pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov.
 • Objavljanje letnih računovodskih izkazov je določeno v nacionalni zakonodaji. Če letno poročilo ni objavljeno, morajo biti kopije na voljo po ceni, ki ne presega njihovih upravnih stroškov.
 • Za javne hranilnice so na voljo posebna odstopanja. Na primer, če je obvezna revizija omejena na obstoječi nadzorni organ, se posebna revizija ne zahteva.
 • Direktiva 2006/43/ES želi izboljšati verodostojnost finančnih informacij in okrepiti zaščito EU pred finančnimi škandali. Med drugim vsebuje pravila o zahtevi za zunanje zagotavljanje kakovosti (npr. to zagotavljanje kakovosti mora biti neodvisno od pregledanih zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij ter predmet javnega nadzora), uporabi mednarodnih standardov, dolžnostih zakonitih revizorjev in načelih njihove neodvisnosti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 23. decembra 1986. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1990.

* KLJUČNI POJMI

Konsolidirani računovodski izkazi: izkazi, v katerih so združeni računovodski izkazi skupine podjetij, ki jo sestavljajo matično podjetje in njena odvisna podjetja.

Industrial and Provident Societies: oblika vzajemne družbe na Irskem in v Združenem kraljestvu, ki je pravna oseba in v lasti njenih članov in ki se upravlja kot zadruga ali v korist skupnosti.

Friendly Societies: oblika vzajemnega združenja v Združenem kraljestvu, ki nudi svojim članom ugodnosti, kot je življenjsko zavarovanje, ter pomoč ali sredstva za preživljanje v primeru bolezni, brezposelnosti in upokojitve.

Vrednostni papirji s spremenljivo donosnostjo: vrednostni papirji, ki imetnikom prinašajo donos, ki se lahko sčasoma spreminja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 86/635/EGS so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je zgolj informativna.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (UL L 224, 16.8.2006, str. 1–7).

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87–107).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 19.09.2016

Top