Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prosti pretok delavcev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prosti pretok delavcev

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 492/2011 o pravici delavcev EU do gibanja znotraj EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba posodablja (in kodificira) predhodno zakonodajo o pravici državljanov Evropske unije do prostega gibanja in dela v drugi državi EU.
 • Njen namen je tudi zagotoviti, da se načelo prostega gibanja iz člena 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) spoštuje tudi v praksi.

KLJUČNE TOČKE

 • Načelo prostega pretoka delovne sile koristi tako posameznikom, ki se odločijo za službo drugje v EU, kot tudi družbam, ki te posameznike sprejmejo. Prvim pomaga uveljavljati pravico do prostega gibanja ter izboljšati osebne in poklicne razmere, drugim pa zapolniti prosta delovna mesta in odpraviti pomanjkanje določenih znanj.
 • Podobno kot imajo posamezniki, ki živijo v eni državi EU, pravico poiskati službo v drugi državi EU, lahko tudi delodajalci oglašujejo prosta delovna mesta in sklepajo pogodbe z morebitnimi zaposlenimi po vsej EU.
 • Ta akt kodificira in nadomešča Uredbo (EGS) št. 1612/68, ki je bila že večkrat in znatno spremenjena. Zagotavlja nemoteno delovanje tega sistema, saj prepoveduje vsako obliko nacionalne diskriminacije med delavci v EU.
 • Zlasti prepoveduje:
  • posebne postopke pri zaposlovanju tujcev in
  • omejevanje ponujanja prostih delovnih mest ali pogojevanje zaposlitve s tem, da mora biti kandidat prijavljen na zavodu za zaposlovanje, kadar osebe prihajajo iz druge države EU.
 • Prepovedana je tudi diskriminacija delavcev iz drugih držav EU v primerjavi z domačimi delavci v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji na področju:
  • dostopa do zaposlitve, vključno s pomočjo, ki jo zavodi za zaposlovanje nudijo iskalcem zaposlitve,
  • delovnih pogojev, vključno s plačilom, odpustitvijo, vrnitvijo na delovno mesto in davčnimi ugodnostmi,
  • dostopa do usposabljanja, vključno s poklicnimi šolami in centri za prekvalifikacijo.
 • Enako načelo dostopa do izobraževanja, vajeništva ali poklicnega usposabljanja velja za otroke državljana, ki je zaposlen ali je bil zaposlen na ozemlju druge države EU.
 • Zakonodaja zajema tudi nekatere socialne pravice. Delavec, ki je zaposlen v drugi državi EU, uživa vse pravice in ugodnosti, ki jih imajo domači delavci glede nastanitve, in se lahko vpiše na sezname prosilcev stanovanj v regiji, v kateri je zaposlen, kadar taki seznami obstajajo.
 • Akt ureja tudi enako obravnavanje glede članstva v sindikatih in uveljavljanja sindikalnih pravic, kot sta pravica do glasovanja in pravica do zasedanja administrativnih ali vodstvenih mest v sindikatu.
 • Za določeno delovno mesto je mogoče zahtevati določeno raven znanja jezika, vendar mora biti taka jezikovna zahteva razumna in potrebna za zadevno delovno mesto.

Izjema

Edina izjema pri načelu nediskriminacije zadeva dostop do mest, ki vključujejo izvajanje javne oblasti in naloge v zvezi z varovanjem splošnih interesov države. Države EU lahko ta mesta rezervirajo za svoje državljane.

Nova uredba EURES

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (EU) št. 492/2011 je kodificirana različica izvirnega akta (Uredba (EGS) št. 1612/68) in njegovih nadaljnjih sprememb. Uporablja se od 16. junija 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (kodificirano besedilo) (UL L 141, 27.5.2011, str. 1–12).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 492/2011 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8–14).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del: Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov IV: Prosti pretok oseb, storitev in kapitala – Poglavje 1: Delavci – Člen 45 (prejšnji člen 39 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 65–66).

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top