Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravila o javnih naročilih gradenj, blaga in storitev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pravila o javnih naročilih gradenj, blaga in storitev

Ta akt želi zagotoviti odprt trg za javno naročanje in pošteno uporabo pravil o oddaji javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

POVZETEK

Direktiva 2004/18/ES določa pravila Evropske unije (EU) za oddajo javnih naročil za gradnjo, blago in storitve. Njen cilj je zagotoviti, da je postopek javnega naročanja pošten in odprt za ponudnike od koder koli v EU.

Področje uporabe

Akt velja za večino javnih naročil razen za javne službe (vodni, transportni in energetski sektor ter poštne storitve), telekomunikacijske storitve, koncesije storitev (kot je vodenje obstoječega parkirišča) ter za določena naročila na področju obrambe in varnosti.

4 vrste postopkov

 • odprt: ponudbo lahko odda katera koli stranka;
 • omejen: katera koli stranka lahko zahteva sodelovanje, ponudbo pa predložijo samo tiste, ki jih naročnik povabi;
 • s pogajanji: ko se naročnik z izbranimi strankami neposredno pogaja o pogojih za naročilo;
 • v primeru zapletenih naročil se naročnik o zahtevah in rešitvah dogovarja z izbranimi kandidati, ki nato predložijo ponudbo (konkurenčni dialog).

Preglednost

Ta se zagotovi z objavo javnega razpisa v Uradnem listu EU in zbirki podatkov TED, pa tudi na nacionalni ravni. Vse objave morajo vsebovati enake informacije, zato da imajo vsi ponudniki enake možnosti. Vključujejo informacije, kot so:

 • roki za oddajo ponudb,
 • jezik(i), v katerih morajo biti ponudbe sestavljene,
 • merila za izbor in njihova pomembnost,
 • potrdila/dokumenti, priloženi ponudbi, da se oceni ustreznost kandidata za izvedbo naročila.

Oddaja naročila

Naročila se oddajo na podlagi:

 • ekonomsko najugodnejše ponudbe (na podlagi meril, kot so kakovost, cena, tehnična prednost, poprodajne storitve); ali
 • najnižje cene.

Pragi

Direktiva zajema vsa javna naročila do določenega praga. Pragi se izračunajo vsaki 2 leti.

Od 1. januarja 2014 so glavni pragi v postopkih za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kot so bili spremenjeni z Uredbo (EU) št. 1336/2013, naslednji:

Centralni vladni organi

 • naročila gradenj, koncesije za javne gradnje, subvencionirana naročila gradenj: 5 186 000 EUR.
 • vsi natečaji (npr. za arhitekturne načrte), vsa javna naročila storitev, ki jih naročniki sofinancirajo, in vsa javna naročila storitev na seznamu v Prilogi II A (razen raziskovalnih in razvojnih storitev ter določenih telekomunikacijskih storitev): 134 000 EUR.
 • naročila storitev s seznama v Prilogi II B ter naročila za raziskovalne in razvojne storitve ter določene telekomunikacijske storitve: 207 000 EUR.
 • vsa naročila blaga, ki jih oddajo centralni vladni organi, ki ne delujejo na področju obrambe: 134 000 EUR.

Vsa naročila blaga, ki jih oddajo centralni javni organi, ki delujejo na področju obrambe: (i) za proizvode na seznamu v Prilogi V: 134 000 EUR; (ii) za druge proizvode: 207 000 EUR.

Javni naročniki na podcentralni ravni

 • naročila gradenj, koncesije za javne gradnje, subvencionirana naročila gradenj: 5 186 000 EUR.
 • vsa naročila storitev, vsi natečaji, subvencionirana naročila storitev, vsa naročila blaga: 207 000 EUR.

Direktiva 2004/18/ES velja do 18. aprila 2016, ko začne veljati nova direktiva, ki prejšnjo nadomesti (Direktiva 2014/24/EU).

AKT

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114-240)

Naknadne spremembe in popravki Direktive 2004/18/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1-113)

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65-242)

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top