Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oddaja javnih naročil in podelitev koncesij: revizijski postopki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oddaja javnih naročil in podelitev koncesij: revizijski postopki

POVZETEK:

Direktiva Sveta 92/13/EGS o oddaji javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva od držav EU zahteva, da zagotovijo hitro in učinkovito preverjanje odločitev o oddaji javnih naročil in podelitvi koncesij v sektorju gospodarskih javnih služb ter predhodnih postopkovnih odločitev, kadar navedene odločitve kršijo pravo EU na področju javnega naročanja.

KLJUČNE TOČKE

  • Direktiva 92/13/EGS se uporablja za javna naročila in koncesije v sektorju gospodarskih javnih služb, ki sodijo na področje uporabe ustreznih materialnih pravil (Direktive 2014/23/EU in Direktive 2014/25/EU: slednja nadomesti Direktivo 2004/17/ES 18. aprila 2016).
  • Države EU zagotovijo, da so revizijski postopki na voljo vsaj eni osebi, ki ima ali je imela interes za pridobitev določenega javnega naročila in kateri je z domnevno kršitvijo nastala škoda ali bi ji lahko nastala škoda.
  • Direktiva 92/13/EGS omogoča vložitev tožbe pred sodišče pred podpisom pogodbe (predpogodbena pravna sredstva) in po podpisu (pravna sredstva po sklenitvi pogodbe).
    • Predpogodbena pravna sredstva so namenjena odpravi kršitve pravil javnega naročanja med razpisnim postopkom in v vsakem primeru preden začne pogodba veljati. Ta sredstva vključujejo pravico do prehodnih ukrepov, obvezno obdobje mirovanja in zahtevo po prekinitvi postopka oddaje javnega naročila med preiskavo pritožbe, da se prepreči oddaja naročila.
    • Pravna sredstva po sklenitvi pogodbe: njihov cilj je razglasiti obstoječo pogodbo za neveljavno in/ali zagotoviti nadomestilo (predvsem za škodo) prizadetim strankam po oddaji zadevnega naročila.
  • Direktiva 92/13/EGS je bila temeljito spremenjena z Direktivo 2007/66/ES. Direktiva 2014/23/EU je uvedla dodatne spremembe, predvsem za razširitev področja uporabe Direktive 92/13/EGS v zvezi s koncesijami na podlagi Direktive 2014/23/EU in dopolnitev sklicevanj na materialna pravila o javnih naročilih, ki so določena v Direktivi 2014/25/EU.
  • Direktiva 89/665/EGS je enakovredna Direktivi 92/13/EGS za javni sektor. Temeljito je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES. Direktiva 2014/23/EU je uvedla dodatne spremembe za svoje potrebe in za potrebe Direktive 2014/24/EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 6. marca 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1993.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o „direktivah o pravnih sredstvih“.

AKT

Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L 76, 23.3.1992, str. 14–20)

Nadaljnje spremembe Direktive 92/13/EGS so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica (ki vključuje samo spremembe, sprejete na podlagi Direktive 2007/66/ES in ki to direktivo tudi vključuje) ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1–113) (veljavna do 18. aprila 2016)

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374) (veljavna od 18. aprila 2016)

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top