Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oddaja javnih naročil in podeljevanje koncesij: revizijski postopki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oddaja javnih naročil in podeljevanje koncesij: revizijski postopki

POVZETEK:

Direktiva Sveta 89/665/EGS o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Zahteva, da države EU zagotovijo hitre in učinkovite preglede odločitev o oddaji javnih naročil in podeljevanju koncesij ter predhodnih postopkovnih sklepov v tem smislu, če je prišlo do kršitve zakonodaje EU o javnih naročilih.

KLJUČNE TOČKE

  • Direktiva 89/665/EGS se uporablja za javna naročila v javnem sektorju in koncesije v okviru relevantnih določb materialnega prava (tj. pravil, ki opredeljujejo pravice in obveznosti). Direktiva 2014/23/EU in Direktiva 2014/24/EU nadomeščata Direktivo 2004/18/ES z dnem 18. aprila 2016.
  • Države EU morajo zagotoviti razpoložljivost revizijskih postopkov vsaj za vsako osebo, ki ima ali je imela interes, da bi pridobila določeno javno naročilo, in ki je bila oškodovana ali pa ji grozi oškodovanje zaradi domnevne kršitve.
  • Direktiva 89/665/EGS omogoča vložitev pravnih sredstev tako pred podpisom pogodbe (predpogodbena pravna sredstva) kot tudi po podpisu pogodbe (pravna sredstva po sklenitvi pogodbe).
    • Predpogodbena pravna sredstva so predvidena za odpravljanje kršitve pravil o javnem naročanju med postopkom javnega razpisa in v vsakem primeru pred začetkom veljave pogodbe. Vključujejo pravico do začasnih ukrepov, obvezno obdobje mirovanja in zahtevo za začasen preklic postopka oddaje naročila, ko poteka preiskava pritožbe za preprečitev oddaje naročila.
    • Pravna sredstva po sklenitvi pogodbe so predvidena za razglasitev obstoječe pogodbe kot neveljavne in/ali zagotavljanje nadomestil (predvsem odškodnin) prizadetim strankam po oddaji zadevnega naročila.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 3. januarja 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 21. decembra 1991.

OZADJE

  • Direktiva 89/665/EGS je bila temeljito spremenjena z Direktivo 2007/66/ES. Z Direktivo 2014/23/EU so bile uvedene nadaljnje spremembe, predvsem zaradi razširitve obsega Direktive 89/665/EGS glede koncesij v skladu z Direktivo 2014/23/EU ter zaradi posodobitve sklicev na določbe materialnega prava za javna naročila, ki so opredeljene v Direktivi 2014/24/EU.
  • Direktiva 92/13/EGS je enakovredna Direktivi 89/665/EGS v zvezi z javnimi naročili v sektorju gospodarskih javnih služb. Direktiva je bila temeljito spremenjena z Direktivo 2007/66/ES. Direktiva 2014/23/EU je uvedla nadaljnje spremembe za potrebe Direktive 2014/25/EU.

AKT

Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L 395, 30.12.1989, str. 33–35).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/665/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo (ki vključuje samo spremembe, predstavljene do vključno Direktive 2007/66/ES) ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L 76, 23.3.1992, str. 14–20). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 08.03.2016

Top