Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kako EU ureja uporabo kemikalij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kako EU ureja uporabo kemikalij

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba REACH (o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) podaja obsežen zakonodajni okvir za proizvodnjo in uporabo kemikalij v Evropi. Odgovornost za zagotavljanje, da so kemikalije, ki so proizvedene, uvožene, prodane in uporabljene v EU, varne, preusmerja z javnih organov na industrijo. Poleg tega:

 • spodbuja alternativne metode namesto testiranja na živalih,
 • ustvarja enotni trg za kemikalije,
 • si prizadeva za pospeševanje inovacij in konkurenčnosti v sektorju,
 • ustanavlja Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA).

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja za vse kemične snovi: proizvedene, uvožene, prodane, uporabljene kot take, v zmeseh ali v izdelkih. Številne je mogoče najti v našem vsakdanjem življenju kot čistila, barve ali električne naprave.
 • Podjetja morajo v centralnih podatkovnih zbirkah registrirati vse kemikalije, ki jih proizvajajo ali uvažajo v količini ene tone ali več na leto. ECHA mora preveriti informacije, predložene v registraciji.
 • Podjetja morajo prepoznati in obvladovati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in prodajajo v EU. Pokazati morajo, kako se njihovi izdelki varno uporabljajo, in obveščati uporabnike o morebitnih ukrepih za obvladovanje tveganja, ki jih morajo sprejeti, da zagotovijo varno uporabo v celotni dobavni verigi.
 • Nacionalni organi lahko omejijo proizvodnjo ali uporabo nekaterih snovi, če menijo, da se tveganja ne obvladujejo ustrezno.
 • Cilj zakonodaje je nadomestiti najnevarnejše snovi z varnejšimi alternativami, če so na voljo.
 • Zakonodaja se ne uporablja za nekatere skupine snovi (npr. tiste, ki so radioaktivne ali pod carinskim nadzorom) ali za odpadke, ker te že izčrpno ureja druga zakonodaja.

Leta 2013 je Evropska komisija ocenila prvih pet let uredbe REACH in sklenila, da pred rokom 1. junija 2018 ni potrebna večja prenova za registracijo nekaterih snovi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 1. junija 2007.

OZADJE

Kemična industrija je eden največjih proizvodnih sektorjev v EU. Ima ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in celotni konkurenčnosti gospodarstva. EU je uvedla zakonodajo, ki omogoča kemični industriji (tudi širši proizvodni industriji, ki uporablja kemikalije), da se razvija in je inovativna, hkrati pa zagotavlja, da so njeni proizvodi varni za ljudi in okolje.

 • „Kemikalije“ na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP
 • „Kemikalije“ na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje
 • „REACH“ na spletnem mestu Evropske agencije za kemikalije

AKT

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 136, 29.5.2007, str. 3–280)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njenih prilog so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 771/2008 z dne 1. avgusta 2008 o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 206, 2.8.2008, str. 5–13)

Uredba Komisije (EU) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1–739). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 107, 17.4.2008, str. 6–25). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 1238/2007 z dne 23. oktobra 2007 o predpisih glede kvalifikacij članov Komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 280, 24.10.2007, str. 10)

Zadnja posodobitev 02.02.2016

Top