Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obravnavanje groženj, ki jih predstavljajo kemikalije (Stockholmska konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obravnavanje groženj, ki jih predstavljajo kemikalije (Stockholmska konvencija)

Obstojna organska onesnaževala škodujejo zdravju ljudi in okolju. Stockholmska konvencija temelji na previdnostnem načelu in želi zagotoviti varno odpravo teh snovi ter zmanjšanje njihove proizvodnje in uporabe.

AKT

Sklep Sveta 2006/507/ES o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih

POVZETEK

Obstojna organska onesnaževala škodujejo zdravju ljudi in okolju. Stockholmska konvencija temelji na previdnostnem načelu in želi zagotoviti varno odpravo teh snovi ter zmanjšanje njihove proizvodnje in uporabe.

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

S tem sklepom se odobri sklep Evropske unije (EU) (oziroma, v času sprejetja, Evropske skupnosti) o sodelovanju v Stockholmski konvenciji. Opredeljuje obstojna organska onesnaževala in pravila, ki urejajo njihovo proizvodnjo, uvoz in izvoz. Zahteva, da morajo biti javnost, politiki in kemična industrija obveščeni o tveganjih, ki jih ta onesnaževala povzročajo.

KLJUČNE TOČKE

Opredelitev

Obstojna organska onesnaževala so snovi z nekaterimi toksičnimi lastnostmi, ki so težko razgradljiva. Kopičijo se v živih organizmih, se prenašajo po zraku, vodi in s selitvenimi vrstami ter kopičijo v kopenskih in vodnih ekosistemih. Onesnaženje, ki ga povzročijo obstojna organska onesnaževala, je čezmejni problem, ki zahteva ukrepanje na mednarodni ravni.

Področje uporabe

Konvencija zajema 23 prednostnih obstojnih organskih onesnaževal, ki nastanejo namerno ali nenamerno (npr. v virih, kot so sežigalnice odpadkov).

To so: aldrin, klordan, klordekon, diklorodifeniltrikloretan (DDT), dieldrin, endrin, heptaklor, heksabromobifenil, heksabromociklododekan, heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter, heksaklorobenzen (HCB), alfa heksaklorocikloheksan, beta heksaklorocikloheksan, lindan, mireks, perfluorooktan sulfonska kislina, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid, poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD), poliklorirani dibenzofurani (PCDF), poliklorobifenili (PCBs), tehnični endosulfan in njegove sorodne soli, tetrabromodifenil eter in pentabromodifenil eter in toksafen.

Izvajanje

Konvencijo na mednarodni ravni izvajajo tri telesa:

Konferenco pogodbenic sestavljajo jo podpisnice in, kjer je primerno, opazovalke. Določa pravila glede izvajanja in je odgovorna za sprejemanje pomembnih odločitev.

Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal sestavljajo strokovnjaki, ki preučijo predloge o vključitvi novih snovi v Konvencijo.

Sekretariat je odgovoren za upravne naloge.

Pogodbenice morajo pripraviti načrte za izpolnitev svojih obveznosti, ki jim jih nalaga Konvencija. Vsaka od njih vzpostavi nacionalno kontaktno točko, da bi se olajšala izmenjava informacij.

Proizvodnja, uporaba, uvoz in izvoz

Konvencija predvideva odpravo proizvodnje, uporabe, uvoza in izvoza prepovedanih obstojnih organskih onesnaževal.

Cilj je zmanjšati in, kjer je to izvedljivo, odpraviti njihovo nenamerno proizvodnjo in izpuste. Podpisnice morajo zato pripraviti akcijske načrte in si prizadevati za uporabo nadomestnih materialov, proizvodov in procesov.

OZADJE

Konvencija je bila sprejeta leta 2001. Veljati je začela leta 2004. Ima 179 podpisnic, med katerimi je tudi Evropska unija.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje.

KLJUČNE BESEDE

Previdnostno načelo: pristop k obvladovanju tveganja v smislu, da se politika oz. ukrep ne bi smel izvajati, če obstaja možnost, da bi lahko povzročil škodo javnosti ali okolju, in če o zadevnem vprašanju še ni nobenega znanstvenega soglasja.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2006/507/ES

14.10.2004

-

UL L 209, 31.7.2006, str. 1-2

POVEZANI AKTI

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7-49)

Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35-36)

Zadnja posodobitev: 03.04.2015

Top