Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost proizvodov: splošna pravila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost proizvodov: splošna pravila

Evropska unija (EU) želi zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, ko javnost kupuje blago, ki je naprodaj v Evropi.

AKT

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov

POVZETEK

Evropska unija (EU) želi zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, ko javnost kupuje blago, ki je naprodaj v Evropi.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Od podjetij zahteva zagotovilo, da so prodajani proizvodi varni, ter da sprejmejo korektivne ukrepe, ko se ugotovi nasprotno.

Vzpostavlja sistem zgodnjega opozarjanja EU za nevarne neživilske izdelke*. To nacionalnim organom omogoča takojšnjo delitev informacij glede morebitnih ukrepov, sprejetih za umik takšnih proizvodov iz prodaje.

KLJUČNE TOČKE

 • Proizvodi, ki so dani na trg EU, morajo biti varni.
 • Vsebovati morajo informacije, na podlagi katerih je omogočeno sledenje, npr. identiteto proizvajalca in serijo proizvodov. Kadar je potrebno za varno uporabo, morajo biti proizvodi opremljeni z opozorili in informacijami o morebitnih tveganjih.
 • Proizvod se šteje kot varen, če izpolnjuje določene nacionalne zahteve ali standarde EU. Če ne obstajajo nobene takšne zahteve ali standardi, mora ocena varnosti temeljiti na:
  • smernicah Komisije,
  • dobrih praksah v zadevnem sektorju,
  • sodobni tehnologiji,
  • razumnih pričakovanjih glede varstva potrošnikov.
 • Nacionalni izvršni organi imajo pristojnost za spremljanje varnosti proizvodov in sprejemanje primernih ukrepov v zvezi z nevarnimi proizvodi.
 • Sistem hitre izmenjave informacij, ki ga upravlja Komisija, omogoča nacionalnim organom, da hitro opozorijo podobne organe glede katerih koli proizvodov, ki predstavljajo resno zdravstveno in varnostno tveganje. Izvajajo se posebne ureditve za hrano, farmacevtske izdelke in medicinske pripomočke.
 • Ko nacionalni organi uporabljajo sistem zgodnjega opozarjanja, morajo zagotoviti informacije, ki identificirajo proizvod in njegovo razpoložljivost drugod po Evropi, podrobnosti o nevarnostih in morebitnih sprejetih ukrepih za zaščito javnosti.
 • Komisija lahko sprejme hitre ukrepe na ravni EU za največ eno leto (obnovljivo), če določen proizvod predstavlja resno nevarnost.
 • Zakonodaja ne velja za starine ali proizvode, ki jih je treba popraviti ali obnoviti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 15. januarja 2002.

KLJUČNI POJMI

* Proizvod: kateri koli izdelek, namenjen za prodajo potrošnikom, ali izdelek, ki ga bodo verjetno uporabljali potrošniki, ne glede na to, ali je nov, rabljen ali obnovljen.

Za podrobnosti si oglejte Direktivo o splošni varnosti proizvodov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/95/ES

15.1.2002

15.1.2004

UL L 11, 15.1.2002, str. 4-17

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 765/2008

1.1.2010

-

UL L 218, 13.8.2008, str. 30-47

Uredba (ES) št. 596/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009, str. 14-92

POVEZANI AKTI

2010/15/EU: Sklep Komisije z dne 16. decembra 2009 o smernicah za upravljanje hitrega informacijskega sistema Skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 11 Direktive 2001/95/ES (Direktiva o splošni varnosti proizvodov) (UL L 22, 26.1.2010, str. 1-64)

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (UL C 38, 17.2.2009, str. 11)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (COM(2008) 905 final z dne 14. januarja 2009)

Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES (COM(2013) 78 finalz dne 13. februarja 2013)

Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013) 75 finalz dne 13. februarja 2013)

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top