Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev

Direktiva prepoveduje dajanje na trg večine baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo živo srebro ali kadmij, ter določa pravila za zbiranje, recikliranje, obdelavo in odstranjevanje baterij in akumulatorjev.

AKT

Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (glej akte o spremembi).

POVZETEK

Direktiva prepoveduje dajanje na trg določenih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo več živega srebra ali svinca, kot znaša mejna vrednost. Poleg tega tudi spodbuja visoko stopnjo zbiranja in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter izboljšano okoljsko učinkovitost vseh subjektov, udeleženih v življenjskem ciklu baterij in akumulatorjev, zlasti pri recikliranju in odstranjevanju.

Cilj direktive je zmanjšati količino nevarnih snovi, zlasti živega srebra, kadmija in svinca, ki se odvržejo v okolje; to naj bi dosegli z zmanjšanjem uporabe teh snovi v baterijah in akumulatorjih ter z obdelavo in ponovno uporabo teh snovi.

Direktiva se uporablja za vse vrste baterij in akumulatorjev, razen tistih, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti držav članic ali za vojaške namene, ali tistih, ki se uporabljajo v opremi, namenjeni za uporabo v vesolju. Direktiva torej pokriva širši nabor proizvodov kot Direktiva 91/157/EGS, ki je veljala samo za baterije, ki so vsebovale živo srebro, svinec ali kadmij, za gumbaste celice pa ne.

V zvezi z vsebnostjo živega srebra direktiva prepoveduje baterije in akumulatorje, vgrajene v naprave ali ne, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na celotno maso. Gumbaste celice, ki vsebujejo največ 2 % živega srebra glede na celotno maso, so izvzete iz te prepovedi do oktobra 2015 (v primeru gumbastih celic za slušne aparate pa bo izjemo ponovno pregledala Komisija).

V zvezi z vsebnostjo kadmija so prepovedane prenosne baterije ali akumulatorji, vključno s tistimi, vgrajenimi v naprave, ki vsebujejo več kot 0,002 % kadmija glede na celotno maso (izjema so prenosne baterije in akumulatorji, namenjeni za varnostne in alarmne sisteme ter medicinsko opremo). Izjema od prepovedi velja za prenosne baterije in akumulatorje za brezžično električno orodje do 31. decembra 2016, kar bo industriji recikliranja in potrošnikom v celotni verigi proizvoda omogočilo, da se ustrezno prilagodijo primernim nadomestnim tehnologijam.

Da bi države članice dosegle visoke stopnje recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, morajo sprejeti vse potrebne ukrepe (vključno z instrumenti gospodarske politike), da spodbudijo in v čim večji meri zagotovijo ločeno zbiranje ter preprečijo, da bi odpadne baterije in akumulatorje odstranjevali med nesortirane komunalne odpadke. Poskrbeti morajo za ureditev, ki bo končnim uporabnikom omogočala, da odvržejo odpadne baterije in akumulatorje na zbirnem mestu v svoji okolici ali da jih brezplačno ponovno prevzamejo distributerji. Države članice morajo do 26. septembra 2012 doseči vsaj 25-odstotno stopnjo zbiranja ter do 26. septembra 2016 45-odstotno stopnjo zbiranja.

Skladno z Direktivo 2013/56/EU je treba zagotoviti, da se baterije in akumulatorji odstranijo hitro in varno. Zato se vsem napravam, v katere so vgrajene baterije ali akumulatorji, priložijo navodila, ki prikazujejo način varnega odstranjevanja, bodisi da to lahko stori končni uporabnik ali neodvisni usposobljeni strokovnjak.

Države članice morajo zagotoviti tudi, da se vse zbrane odpadne baterije in akumulatorji obdelajo in reciklirajo z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. Pridobivanje energije ne velja za postopek recikliranja.

Obdelava obsega najmanj odstranitev vseh tekočin in kislin. V objektih za obdelavo se obdelava in vsakršno skladiščenje (tudi začasno) vršita na površini z neprepustnimi tlemi in primernim prekritjem za varovanje pred vremenskimi vplivi ali v ustreznih zabojnikih. Direktiva določa tudi obveznosti glede učinkovitosti postopkov recikliranja baterij v odvisnosti od njihove kemijske sestave.

Države članice lahko zbrane baterije ali akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, živo srebro ali svinec, odstranijo z odlaganjem na odlagališčih ali s podzemnim skladiščenjem, kadar ni na voljo nobenega gospodarsko upravičenega končnega trga ali ko podrobna ocena okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov kaže, da recikliranje ni najboljša rešitev. Sicer pa je prepovedano odstranjevanje z odlaganjem odpadnih industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev na odlagališčih ali s sežiganjem; na ta način je dovoljeno odstranjevati le ostanke baterij in akumulatorjev, ki so bili obdelani in reciklirani.

Obdelava in recikliranje se lahko izvedeta zunaj zadevne države članice ali zunaj Skupnosti, pod pogojem, da se upošteva zakonodaja EU o pošiljkah odpadkov.

Proizvajalci morajo prevzeti stroške zbiranja, obdelave in recikliranja industrijskih, avtomobilskih in prenosnih baterij ter akumulatorjev, kot tudi stroške kampanj za obveščanje javnosti o ureditvi zbiranja in recikliranja. Iz te obveznosti so lahko izvzeti mali proizvajalci, če to ne ovira pravilnega delovanja sistemov zbiranja in recikliranja. Vsi proizvajalci baterij in akumulatorjev se morajo registrirati.

Končni uporabniki morajo biti obveščeni o različnih vidikih in na različne načine:

  • o potencialnih učinkih snovi, uporabljenih v baterijah in akumulatorjih, na okolje in zdravje ljudi, ter o razpoložljivih sistemih zbiranja in recikliranja, in sicer preko informacijskih kampanj ali neposredno pri distributerjih;
  • o zmogljivosti vseh prenosnih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev ter o vsebnosti kemikalij nad dovoljeno mejno ravnjo v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki na samih baterijah, akumulatorjih in baterijskih sklopih;
  • o pomembnosti zagotavljanja ločenega zbiranja baterij in akumulatorjev z uporabo znaka s prečrtanim izvlečnim zabojnikom za odpadke.

Države članice morajo Komisiji poročati o izvajanju Direktive in ukrepih, ki so jih sprejele za spodbujanje razvojnih dosežkov, ki se nanašajo na vpliv baterij in akumulatorjev na okolje (vključno z novimi tehnologijami recikliranja in obdelave). Nekateri vidiki Direktive so bili spremenjeni leta 2013 (glej Direktivo 2013/56/EU).

Kontekst

Direktiva razveljavlja in nadomešča Direktivo 91/157/EGS.

Vsako leto na trg Skupnosti pride več sto tisoč ton industrijskih in prenosnih baterij in akumulatorjev. V njih se uporabljajo različne kovine, od živega srebra, svinca in kadmija, do niklja, bakra, cinka, mangana in litija.

Odstranjevanje odpadkov iz teh proizvodov onesnažuje ozračje (v primeru sežiganja) ter kontaminira tla in vodo (v primeru odlaganja na odlagališčih ali pod zemljo). Z uporabo ustreznih pravil bo mogoče zmanjšati okoljsko onesnaževanje zaradi tovrstnih odpadkov. Poleg tega recikliranje teh odpadkov omogoča ponovno uporabo na tisoče ton kovin, vključno s plemenitimi kovinami, kot so nikelj, kobalt in srebro.

Več informacij o tej temi je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/66/ES

26.9.2006

26.9.2008

UL L 266, 26.9.2006

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/12/ES

20.3.2008

-

UL L 76, 19.3.2008

Direktiva 2008/103/ES

5.12.2008

5.1.2009

UL L 327, 5.12.2008

Direktiva 2013/56/EU

30.12.2013

1.7.2015

UL L 329, 10.12.2013

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2008/763/ES z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi skupne metodologije za izračun letne prodaje prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 262, 1.10.2008).

Zadnja posodobitev: 19.05.2014

Top