Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Požarna varnost v obstoječih hotelih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požarna varnost v obstoječih hotelih

POVZETEK:

Priporočilo Sveta 86/666/EGS o požarni varnosti v obstoječih hotelih

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

 • Prizadeva si določiti minimalno raven požarne varnosti za vse hotele v državah EU.
 • Državam EU priporoča, da izvedejo različne ukrepe in tako zagotovijo, da hoteli izpolnjujejo te standarde.

KLJUČNE TOČKE

Varnostni ukrepi

Priporočilo svetuje, da države EU uvedejo protipožarne varnostne ukrepe, da izpolnijo 4 cilje:

 • zmanjšajo tveganje za izbruh požara,
 • preprečijo širjenje ognja in dima,
 • zagotovijo varno evakuacijo vseh gostov in osebja,
 • omogočijo ukrepanje službam za ukrepanje ob nesrečah.

Načela

Države EU so pozvane k ukrepanju, da uveljavijo pravila za hotele na osnovi različnih načel. Ta vključujejo:

 • varne poti za izhod v sili so dostopne, neovirane in jasno označene,
 • objekti so strukturno stabilni v primeru požara – najmanj tako dolgo, kot je potrebno za varno evakuacijo gostov in osebja,
 • prisotnost ali uporaba lahko vnetljivih materialov v stenskih, stropnih in talnih oblogah ter notranji opremi je omejena,
 • opozorilni sistemi so nameščeni in brezhibno delujejo,
 • osebje je prejelo ustrezna navodila in usposabljanje.

Tehnične smernice

Tehnične smernice so opisane v prilogi k priporočilu. Nanašajo se zlasti na:

 • lokacijo in označitev poti za izhod v sili,
 • konstrukcijo objekta,
 • obloge in opremo,
 • električne, ogrevalne in prezračevalne sisteme,
 • protipožarno opremo, alarme in naprave za opozarjanje,
 • varnostna navodila.

Pregled

Hotele je treba redno preverjati.

Poročilo

Kot predvideva priporočilo, je Evropska komisija leta 2001 izdala poročilo o ukrepih, ki so jih države EU uvedle za izpolnitev priporočila. V njem je zapisano, da je bil učinek v različnih državah EU odvisen od obstoječe ravni varnosti in načina prenosa v nacionalno zakonodajo. Nacionalna zakonodaja nekaterih držav že vsebuje ali celo presega tehnične smernice ali minimalne zahteve, navedene v priporočilu. V drugih državah so bile le delno izvedene in upoštevane le pri gradnji novih hotelov ali delu v obstoječih objektih.

Spremljanje

V povezavi s tem je Komisija leta 2013 pripravila poročilo o obstoječih pravilih glede varnosti določenih storitev za potrošnike na nacionalni ravni v EU in na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. Poročilo je med drugim obravnavalo njihova nacionalna pravila glede varnosti turističnih nastanitvenih storitev.

Leta 2014 je Komisija izvedla javno posvetovanje o varnosti turističnih nastanitvenih storitev. Po obdelavi povratnih informacij je Komisija sklenila, da ne obstaja nobena povezava med obstoječimi pravili v državah EU, neobstojem uredbe na ravni EU zaradi načela subsidiarnosti in tveganji za potrošnike.

OD KDAJ SE TO PRIPOROČILO UPORABLJA?

To priporočilo se uporablja od 22. decembra 1986.

AKT

Priporočilo Sveta 86/666/EGS z dne 22. decembra 1986 o požarni varnosti v obstoječih hotelih (UL L 384, 31.12.1986, str. 60–68).

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije o izvajanju Priporočila Sveta z dne 22. decembra 1986 o požarni varnosti v obstoječih hotelih (86/666/EGS) (COM(2001) 348 final z dne 27. junija 2001)

Zadnja posodobitev 27.06.2016

Top