Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gensko spremenjena živila in krma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gensko spremenjena živila in krma

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila, kako se pri gensko spremenjenih organizmih* (GSO) izvajata odobritev in nadzor, ter o tem, kako je treba gensko spremenjena živila in živalsko krmo označiti.

Cilj uredbe je zaščititi:

življenje in zdravje ljudi,

zdravje in dobro počutje živali,

okoljske in potrošniške interese.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se uporablja za:

GSO, ki se uporabljajo v živilih ali živalski krmi,

živila ali živalsko krmo, ki vsebujejo GSO,

živila ali živalsko krmo, ki so iz sestavin ali vsebujejosestavine , ki so izdelane z uporabo GSO.

Vloga za odobritev

1.

Proizvajalci predložijo enotno vlogo za vse oblike uporabe: živila, živalsko krmo in gojenje.

2.

V roku dveh tednov mora pristojni organ v zadevni državi EU potrditi prejem in o tem obvestiti Evropsko agencijo za varnost živil (EFSA).

3.

EFSA ima za oceno vloge na voljo šest mesecev .

Obvladovanje tveganja

Evropska komisija je odgovorna za obvladovanje tveganja.

Na podlagi ocene EFSA Komisija pripravi priporočilo o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Če odbor potrdi predlog, ga Komisija sprejme. Sicer osnutek sklepa oceni Svet, ki se odloči, ali ga mora Komisija sprejeti ali ne.,

Označevanje

Živila in krma, ki vsebujejo GSO, morajo biti jasno označena.

Toda če živilo ali krma vsebuje manj kot 0,9 % GSO, ga ni treba označiti – če se vsebnosti GSO tehnično ne da izogniti.

OZADJE

KLJUČNI POJEM

* Gensko spremenjeni organizem: organizem, katerega genski material je bil z genskim inženirstvom spremenjen, tako da vsebuje gene, ki jih sicer ne bi imel.

AKT

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1829/2003 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 503/2013 z dne 3. aprila 2013 o vlogah za odobritev gensko spremenjenih živil in krme v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi uredb Komisije (ES) št. 641/2004 in (ES) št. 1981/2006 (UL L 157, 8.6.2013, str. 1–48)

Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL L 68, 13.3.2015, str. 1–8)

Zadnja posodobitev 24.11.2015

Top