Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konzervirano mleko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konzervirano mleko

Delno ali v celoti dehidrirano konzervirano mleko za prehrano ljudi mora biti skladno s posebnimi določbami iz Direktive 2001/114/ES. Te določbe dopolnjujejo splošna pravila o označevanju živil, ki jih predvideva evropska zakonodaja.

AKT

Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi [glej akt(e) o spremembi)].

POVZETEK

Konzervirano mleko je opredeljeno na podlagi sestave in postopka priprave, da se spodbudi ustrezna in nezavajajoča raba teh označb pri trgovanju.

Konzervirano mleko

Direktiva zajema naslednje proizvode:

  • delno dehidrirano mleko (sladkano ali ne);
  • v celoti dehidrirano mleko (ki vsebuje različne deleže maščobe).

Direktiva poleg tega tudi opredeljuje posebna poimenovanja, ki se uporabljajo v nekaterih državah in jezikih (glej Prilogo II k direktivi).

Označevanje

Trženje proizvodov, ki jih ureja ta direktiva, mora biti skladno z direktivo o označevanju in predstavljanju živil. Oznaka na konzerviranem mleku mora navajati:

  • odstotek mlečne maščobe (razen za kondenzirano mleko, sladkano kondenzirano delno posneto mleko in posneto mleko v prahu);
  • odstotek ekstrakta mleka v prahu brez maščobe (za različne vrste delno dehidriranega mleka);
  • metode razredčevanja ali rekonstitucije (za dehidrirano mleko);
  • da proizvod ni namenjen za prehrano dojenčkov, mlajših od 12 mesecev (za dehidrirano mleko).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/114/ES

17.1.2002

17.7.2003

UL L 15, 17.1.2002

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/61/ES

7.10.2007

31.8.2008

UL L 258, 4.10.2007

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1021/2013 Evropskega parlamenta in Svetaz dne 9. oktobra 2013 o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo Besedilo velja za EGP [Uradni list L 287, 29.10.2013].

Uredba usklajuje obstoječa izvedbena pooblastila Komisije, opredeljena v t.i. petih direktivah o zajtrku, s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), še zlasti s členom 290, ki Komisiji omogoča sprejemanje delegiranih aktov.

Zadnja posodobitev: 29.04.2014

Top