Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žičnice naprave za prevoz potnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žičnice naprave za prevoz potnikov

 

POVZETEK:

Direktiva 2000/9/ES – Žičniške naprave za prevoz oseb

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva opredeljuje sklop temeljnih varnostnih zahtev na ravni Evropske unije (EU) ter postopke inšpekcijskega pregleda in nadzora, ki se uporabljajo v zvezi z žičnicami za prevoz potnikov.

KLJUČNE TOČKE

Žičnice, ki prevažajo potnike, so investicijsko blago (tj. težka oprema, za katero so potrebne razmeroma velike naložbe). Vsebujejo več sestavnih delov in so konstruirane, izdelane, montirane in dane v obratovanje, da bi lahko zagotavljale storitev prevoza potnikov.

Področje uporabe

 • Naprave, za katere velja ta direktiva, so:
  • vzpenjače ali druga vozila, ki jih vleče ena ali več vrvi,
  • kabinske žičnice, ki jih nosijo in/ali premikajo nosilne vrvi, vključno z nihajnimi žičnicami in sedežnicami,
  • vlečnice.

Direktiva se ne uporablja za:

 • vlečnice v pomenu Direktive 95/16/ES,
 • tirne vzpenjače tradicionalne konstrukcije, ki obratujejo z vrvmi,
 • naprave, ki se uporabljajo za kmetijske namene,
 • naprave, namenjene za prosti čas, ki se uporabljajo na sejmih ali v zabaviščnih parkih,
 • naprave za rudarstvo in industrijske namene,
 • trajekte, ki obratujejo s pomočjo vrvi, zobate železnice in naprave na verižni pogon.

Opredelitve pojmov

 • Direktiva vsebuje opredelitve pojmov žičniška naprava*, varnostni element*, glavni izvajalec*, obratovalno-tehnične zadeve* in vzdrževalno-tehnične zadeve*.
 • Določa cilje ali temeljne zahteve glede varnosti, zdravja ter varstva okolja in potrošnikov, ki jih mora oprema izpolnjevati med proizvodnjo in pred začetkom obratovanja.

Standardizacija

 • Evropske specifikacije (enotne tehnične specifikacije, evropska tehnična odobritev ali nacionalni standardi, ki uvajajo v zakonodajo evropske standarde) se sestavijo na podlagi temeljnih zahtev. Objavljene so v Uradnem listu Evropske unije.
 • Evropske usklajene standarde sestavljajo evropske organizacije za standardizacijo.
 • Predpostavi se, da vsak sistem, ki se pripravi v skladu z evropskimi specifikacijami, izpolnjuje temeljne zahteve.

Postopki presoje

 • Postopki presoje skladnosti varnostnih elementov in sistemov s temeljnimi zahtevami temeljijo na modularnem pristopu, ki je določen v pravilih EU o znaku skladnosti CE. Za presojo njihove skladnosti so v skladu z enotnimi merili o presoji odgovorne organizacije, ki jih določijo države EU in ki nato obveščajo Evropsko komisijo in druge države EU. Postopek presoje se v primeru varnostnih elementov začne na zahtevo proizvajalca ali njegovega zastopnika v EU ali, v primeru žičniških naprav, na zahtevo glavnega kupca ali njegovega zastopnika.
 • Preden se oprema da na trg, mora prejeti izjavo ES o skladnosti, ki daje praktično razsežnost skladnosti opreme s to direktivo. Ta se sestavi na zahtevo proizvajalca ali njegovega zastopnika v EU ali, v primeru žičniških naprav, na zahtevo glavnega kupca ali njegovega zastopnika.
 • Kadar za varnostne elemente veljajo druge direktive EU, je v izjavi ES o skladnosti navedeno tudi, da varnostni elementi izpolnjujejo zahteve teh direktiv.
 • Države EU ne smejo na svojem ozemlju na podlagi te direktive prepovedati, omejiti ali ovirati:
  • dajanje varnostnih elementov na trg za njihovo uporabo v sistemu,
  • gradnjo žičniških naprav, ki izpolnjujejo zahteve, določene v obstoječi direktivi, in njihovo dajanje v obratovanje.
 • Država EU bi morala preveriti, ali varnostni element z znakom skladnosti CE ali žičniška naprava, ki je odobrena in se uporablja v skladu s predvidenim namenom, utegne ogroziti varnost in zdravje oseb in, kjer je ustrezno, varnost premoženja. Če država EU to ugotovi, mora sprejeti vse ustrezne ukrepe, da omeji pogoje uporabe elementa ali žičniške naprave. Direktiva določa postopke, ki jih je treba upoštevati glede na to, ali je vzrok neskladnosti:
  • neizpolnitev temeljnih zahtev,
  • nepravilna uporaba evropskih specifikacij,
  • pomanjkljivosti v evropskih specifikacijah.

Razveljavitev

Direktivo 2000/9/ES razveljavlja in nadomešča Uredba (EU) 2016/424 z učinkom od 21. aprila 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 3. maja 2000. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 3. maja 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Žičniška naprava: v okviru tega povzetka pomeni napravo iz več sestavnih delov, konstruirano, izdelano, montirano in dano v obratovanje za namene prevažanja oseb.

Varnostni element: vsak osnovni element, sklop elementov, celotni sklop opreme ali vsaka enota, ki je vgrajena v žičniško napravo za zagotovitev varnosti ali zdravja oseb, bodisi uporabnikov ali tretjih oseb.

Glavni izvajalec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki naroči gradnjo žičniške naprave.

Obratovalno-tehnične zahteve: vse tehnične določbe in ukrepe, ki vplivajo na konstruiranje in izvedbo ter so potrebne za varno delovanje naprave.

Vzdrževalno-tehnične zadeve: vse tehnične določbe in ukrepe, ki vplivajo na konstruiranje in izvedbo ter so potrebne za vzdrževanje, določeno za zagotovitev varnega delovanja naprave.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb (UL L 106, 3.5.2000, str. 21–48).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L 81, 31.3.2016, str. 1–50).

Zadnja posodobitev 12.09.2016

Top