Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 864/2007 – pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba prinaša večjo pravno varnost glede prava, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, zlasti v primerih škodnih dejanj (tako kršitve civilnega prava kot tudi civilna odgovornost).

Zagotavlja tudi razumno ravnotežje med interesi osebe, za katero se zatrjuje, da je odgovorna, in osebe, ki je utrpela škodo.

Pravo, ki ga določa uredba, se uporablja, ne glede na to, ali gre za pravo države EU ali ne.

Uredba velja za vse države EU razen Danske.

KLJUČNE TOČKE

Uredba ne nadomešča nacionalnega prava na vsebinskem področju (tj. zakonodaje, ki določa pravice in obveznosti) v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi, temveč zgolj določa, katero nacionalno pravo se uporablja.

Pravo, ki se uporablja za nepogodbeno obveznost, nastalo iz škodnega dejanja, je:

1.

pravo države, v kateri škoda nastane;

2.

pravo države, v kateri imata obe stranki ob nastanku škode običajno prebivališče oziroma glavni kraj poslovanja;

3.

če je škodno dejanje v tesnejši zvezi z drugo državo, pravo te druge države.

Uredba strankama omogoča tudi, da se pod posebnimi pogoji s sporazumom dogovorita, da se za nepogodbene obveznosti uporablja pravo po njuni izbiri.

Področje uporabe prava, ki se uporablja

Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, ureja zlasti:

podlago in obseg odgovornosti, vključno z določitvijo oseb, ki bi bile lahko odgovorne;

razloge za izključitev odgovornosti, njeno omejitev ali delitev;

obstoj, naravo in oceno škode ter zahtevano odškodnino;

ukrepe, ki jih lahko sprejme sodišče za preprečitev ali odpravo poškodbe ali škode in za zagotovitev odškodnine;

način prenehanja obveznosti ter pravila glede zastaranja ali izgube pravic;

vprašanje, ali je pravica do nadomestila ali odškodnine lahko prenosljiva, vključno z dedovanjem;

osebe, upravičene do nadomestila za osebno utrpelo škodo;

odgovornost za dejanja druge osebe.

Za posebne nepogodbene obveznosti, na primer odgovornost za izdelke in pravice intelektualne lastnine, veljajo posebna pravila. Nekatere nepogodbene obveznosti so izvzete iz področja uporabe te uredbe. Gre zlasti za:

davčne, carinske in upravne zadeve,

odgovornost države,

posebne nepogodbene obveznosti, ki izvirajo na primer iz premoženjskega stanja zakoncev in družinskih razmerij, jedrske škode ali kršitev zasebnosti in osebnostnih pravic, vključno z obrekovanjem.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA UREDBA?

Od 11. januarja 2009, razen člena 29, ki se uporablja od 11. julija 2008.

OZADJE

Poleg te uredbe („Rim II“)

Uredba „Rim I“ (Uredba (ES) št. 593/2008) določa pravila za opredelitev prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti v civilnih in gospodarskih zadevah,

Uredba „Rim III“ (Uredba (EU) št. 1259/2010) pa določa pravila za opredelitev prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti.

Glejte tudi:

AKT

Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 199, 31.7.2007, str. 40–49)

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 4.7.2008, str. 6–16). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 26.10.2015

Top