Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postopek za evropski plačilni nalog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Postopek za evropski plačilni nalog

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1896/2006 – uvedba postopka za evropski plačilni nalog

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba uvaja postopek za evropski plačilni nalog za zahtevke, ki jih tožena stranka ne izpodbija. S tem se poenostavijo in pospešijo sodni postopki v primerih, v katere je vključenih več držav EU, zmanjšajo pa se tudi njihovi stroški.
 • Dopusti se tudi prosti pretok evropskih plačilnih nalogov, ki so priznani in se izvršujejo v vseh državah EU.
 • Uredba velja za vse države EU, razen za Dansko.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Postopek evropskega plačilnega naloga se uporablja v vseh civilnih in gospodarskih zadevah v primerih, v katerih vsaj ena od strank živi v državi EU, ki ni država, v kateri je bila predložena vloga za nalog.

Postopek se ne uporablja v nekaterih primerih:

 • za davčne, carinske ali upravne zadeve,
 • za odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti,
 • za premoženjska razmerja med zakoncema,
 • za stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb ter postopke prisilne poravnave,
 • za socialno varnost,
 • za zahtevke, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti, razen če so bili predmet dogovora med strankami ali je prišlo do pripoznave dolga ali se nanašajo na z zneskom določene dolgove, ki izhajajo iz skupnega premoženja.

Postopek predložitve vloge

 • Uredba vključuje standardni obrazec za predložitev vloge za evropski plačilni nalog na sodišče.
 • V zahtevku je treba navesti določen znesek, ki je v trenutku predložitve vloge že zapadel v plačilo.
 • Pristojnost sodišč je določena s predpisi Uredbe (ES) št. 1215/2012.
 • Sodišče, ki mu je bila predložena vloga, kakor hitro je mogoče, ugotovi, ali so izpolnjeni različni pogoji (čezmejna narava primera v civilnih in gospodarskih zadevah, pristojnost sodišča itd.) in ali je zahtevek dobro utemeljen.
 • Sodišče mora obvestiti predlagatelja vloge o razlogih za zavrnitev zahtevka. V tem primeru ni pravnega sredstva, lahko pa tožeča stranka predloži novo vlogo za evropski plačilni nalog ali uporabi drug postopek, ki je na voljo v zakonodaji države EU.

Izdaja evropskega plačilnega naloga

 • Če so pogoji izpolnjeni, sodišče, kakor hitro je mogoče in načeloma v 30 dneh od predložitve vloge, izda evropski plačilni nalog.
 • Evropski plačilni nalog se izda izključno na podlagi podatkov, ki jih navede tožeča stranka, če je zahtevek dobro utemeljen.
 • Če tožena stranka ne vloži ugovora pri sodišču, ki je izdalo nalog, se nalog samodejno prizna in izvrši v drugih državah EU brez nadaljnjih možnosti za ugovor zoper priznanje naloga.
 • Postopke izvršbe ureja nacionalno pravo države EU, v kateri se zahteva izvršba evropskega plačilnega naloga.

Vročitev evropskega plačilnega naloga toženi stranki

Evropski plačilni nalog se vroči toženi stranki v skladu z nacionalnim pravom države, v kateri je vročen. Možni načini vročitve evropskega plačilnega naloga, bodisi z ali brez dokazila o prejemu s strani tožene stranke, so določeni v uredbi.

Ugovor zoper evropski plačilni nalog

 • Tožena stranka lahko vloži ugovor pri sodišču, ki je izdalo plačilni nalog. Poslati ga mora v 30 dneh po vročitvi evropskega plačilnega naloga.
 • Ko tožena stranka vloži ugovor, se običajni civilni postopek nadaljuje pred pristojnim sodiščem države EU, v katerem je bil evropski plačilni nalog izdan, razen če tožeča stranka postopka ne želi nadaljevati.

Tožena stranka lahko po izteku 30-dnevnega roka za vložitev ugovora zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga pred pristojnim sodiščem, če:

 • je bil plačilni nalog vročen brez potrdila o prejemu s strani tožene stranke in če vročitev ni bila opravljena pravočasno, da bi stranka lahko pripravila obrambo,
 • tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevku zaradi višje sile ali izrednih okoliščin,
 • je bil plačilni nalog očitno napačno izdan.

Če sodišče zavrne vlogo tožene stranke, evropski plačilni nalog ostane veljaven. Če pa se sodišče odloči, da je ponovna preučitev utemeljena, je evropski plačilni nalog ničen.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 12. decembra 2008.

OZADJE

Postopek za plačilni nalog

AKT

Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L 399, 30.12.2006, str. 1–32)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1896/2006 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (COM(2015) 495 final z dne 13. oktobra 2015)

Zadnja posodobitev 25.01.2016

Top