Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poenostavitev izmenjave informacij med policijskimi in carinskimi organi držav EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poenostavitev izmenjave informacij med policijskimi in carinskimi organi držav EU

 

POVZETEK:

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ – izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav EU

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Organom kazenskega pregona* držav EU omogoča učinkovito izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov pri vodenju preiskav kaznivih dejanj ali operacij zbiranja obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih.

KLJUČNE TOČKE

Pogoji za izmenjavo informacij

  • Za razkrivanje informacij na mednarodni ravni države EU ne smejo uporabljati strožjih predpisov, kot jih običajno uporabljajo na nacionalni ravni, na primer z zahtevanjem sodnega soglasja.
  • Države EU se morajo na zaprosila v zvezi s kaznivimi dejanji, za katera se lahko izda evropski nalog za prijetje* in o katerih so informacije dostopne organu kazenskega pregona, odzvati v roku sedmih dni. Če je zaprosilo nujno, se morajo odzvati v roku osmih ur. V ostalih primerih se morajo države odzvati v roku 14 dni. Če se država EU, ki prejme zaprosilo, ne more odzvati v predvidenem roku, mora to utemeljiti.
  • Informacije se lahko posredujejo tudi spontano. V tem primeru se razkrijejo samo informacije, ki so potrebne za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in kriminalnih dejavnosti.
  • Informacije se lahko izmenjujejo na obstoječe načine, sporočiti pa jih je treba tudi Europolu ali Eurojustu skladno z navadnimi pravili o varstvu podatkov, če sodijo na področje njunih pooblastil.

Časovni roki za izmenjavo informacij

Organi kazenskega pregona niso obvezani zbirati informacij, za katere prejmejo zaprosilo, ali pridobivati informacij z uporabo prisilnih ukrepov. Poleg tega:

  • informacij ni mogoče uporabiti kot dokaz pred sodnimi organi brez privolitve države, ki jih je posredovala (to je mogoče navesti že v odgovoru);
  • informacije, pridobljene od države, ki ni v EU, se lahko izmenjujejo samo s privolitvijo zadevne države;
  • organ kazenskega pregona lahko zavrne posredovanje informacij, če obstaja razlog za domnevo, da bi to ogrozilo nacionalno varnost, preiskavo, operacijo ali varnost posameznikov, ali če je zaprosilo očitno nesorazmerno ali nepomembno;
  • organ kazenskega pregona lahko tudi zavrne posredovanje informacij, če se zaprosilo nanaša na kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen enega leta ali manj, ali če sodni organ tega ne dovoli.

OD KDAJ SE TA OKVIRNI SKLEP UPORABLJA?

Ta okvirni sklep se uporablja od 30. decembra 2006. Države EU so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 19. decembra 2008.

OZADJE

Ta okvirni sklep nadomešča določene dele Schengenskega sporazuma v zvezi s prenosom (člen 39) in spontanim posredovanjem informacij (člen 46).

Združeno kraljestvo je 1. decembra 2014 obvestilo Evropsko komisijo, da želi sodelovati v sklepu. To je bilo potrjeno s Sklepom Komisije 2014/858/EU.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Organ kazenskega pregona: državna policija, carina ali drug organ, ki ima pooblastila za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter za izvajanje pooblastil in prisilnih ukrepov.

Evropski nalog za prijetje: opredeljen v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/JHA.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirni sklep sveta 2006/960/PNZ z dne 18 decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89–100)

Nadaljnje spremembe Okvirnega sklepa Sveta 2002/960/PNZ so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2014/858/EU z dne 1. decembra 2014 o uradnem obvestilu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, da želi sodelovati pri aktih Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetih pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki niso del schengenskega pravnega reda (UL L 345, 1.12.2014, str. 6–9)

Zadnja posodobitev 07.09.2016

Top