Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poslovnik Sveta Evropske unije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poslovnik Sveta Evropske unije

Svet Evropske unije je institucija, v okviru katere se sestajajo države članice Evropske unije (EU). Vsako državo EU zastopa en predstavnik na ministrski ravni. Svet redno sprejema zakonodajne akte, običajno skupaj z Evropskim parlamentom v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ter opravlja dejavnosti oblikovanja politik in usklajevanja.

AKT

Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta

POVZETEK

Svet Evropske unije je institucija, v okviru katere se sestajajo države članice Evropske unije (EU). Vsako državo EU zastopa en predstavnik na ministrski ravni. Svet redno sprejema zakonodajne akte, običajno skupaj z Evropskim parlamentom v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ter opravlja dejavnosti oblikovanja politik in usklajevanja.

KAKŠEN JE NAMEN POSLOVNIKA?

Poslovnik določa delovanje in organizacijo Sveta EU (v nadaljnjem besedilu: Svet). Pooblastila za sprejemanje notranjih predpisov mu daje odstavek 3 člena 240 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

KLJUČNE TOČKE

Sestave Sveta

Svet se glede na obravnavano vsebino sestaja v desetih različnih sestavah. Sestavlja ga po en predstavnik na ministrski ravni iz vsake države EU, ki je pooblaščen za zastopanje svoje vlade in glasovanje v njenem imenu.

Svet za splošne zadeve skrbi za usklajeno delo različnih sestav Sveta.

Svet za zunanje zadeve je odgovoren za zunanje delovanje EU, ki vključuje zunanjo politiko, obrambo in varnost, trgovino, razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Predsedovanje Svetu EU

Svetu predsedujejo skupine treh držav EU za obdobje 18 mesecev. Vsak član skupine predseduje vsem sestavam Sveta za obdobje šestih mesecev. Svet za zunanje zadeve ima stalnega predsednika: to je visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Predsedstvo je gonilna sila pri izvajanju dela Sveta in mora predstaviti osnutek programa dejavnosti Sveta. Ta program mora nato potrditi Svet za splošne zadeve.

Coreper, odbori in delovne skupine

Svetu pomaga Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Coreper) ter več kot 150 specializiranih skupin in odborov, ki sestavljajo pripravljalna telesa Sveta.

Coreper pripravlja delo Sveta Evropske unije in izvaja naloge, ki mu jih dodeli Svet. Coreper 2 sestavljajo predstavniki držav EU (ali v primeru Coreper 1 njihovi namestniki) na ambasadorski ravni v EU, predseduje pa mu država EU, ki je prevzela rotirajoče predsedstvo Svetu.

Coreper:

mora vnaprej pregledati vse točke na dnevnem redu seje Sveta, si mora prizadevati doseči soglasje na svoji ravni, ki se nato predloži Svetu v sprejetje,

lahko ustanovi odbore ali delovne skupine za izvajanje pripravljalnih nalog ali študij.

Delovanje Sveta

Svet ima sedež v Bruslju, aprila, junija in oktobra pa se sestaja v Luksemburgu. Zasedanja Sveta skliče predsedstvo, ki določi dnevni red.

Pred vsakim glasovanjem je treba preveriti sklepčnost. Ta se doseže, če je prisotna večina članov Sveta. Svet glasuje na pobudo predsednika. Predsednik začne postopek glasovanja na pobudo člana ali Komisije, če tako odloči večina članov Sveta.

Pri sprejemanju aktov Sveta s kvalificirano večino se preveri, ali države članice, ki tvorijo to kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 65 % celotnega prebivalstva Evropske unije.

Preglednost in objava aktov Sveta

Kadar Svet sprejema odločitev o osnutku zakonodajnega akta, so posvetovanja in glasovanja javna.

Zakonodajni akti, ki jih sprejme Svet, morajo biti objavljeni v Uradnem listu (UL) tako kot mednarodni sporazumi, ki jih sklene Unija.

OD KDAJ SE POSLOVNIK UPORABLJA?

Od 1. decembra 2009. Poslovnik se spremeni vsako leto, da bi se vključile spremembe v prebivalstvu držav EU.

Dodatne informacije o delovanju EU so na voljo na spletnem mestu Evropskega sveta ali uradnem spletnem mestu EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2009/937/EU

1.12.2009

-

UL L 325, 11.12.2009, str. 35-61

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2010/594/EU

16.9.2010

-

UL L 263, 6.10.2010, str. 12-12

Sklep 2010/795/EU

23.12.2010

-

UL L 338, 22.12.2010, str. 47-48

Sklep 2011/900/EU

31.12.2011

-

UL L 346, 30.12.2011, str. 17-18

Sklep 2013/746/EU

12.12.2013

-

UL L 333, 12.12.2013, str. 77-78

Sklep 2014/692/EU, Euratom

3.10.2014

-

UL L 289, 3.10.2014, str. 18-20

Sklep 2014/900/EU

13.12.2014

-

UL L 358, 13.12.2014, str. 25-27

Zadnja posodobitev: 15.04.2015

Top