Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nezakonito priseljevanje – kazni za delodajalce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nezakonito priseljevanje – kazni za delodajalce

POVZETEK:

Sankcije in ukrepi zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov držav zunaj EU – Direktiva 2009/52/ES

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Da bi se preprečilo nezakonito priseljevanje, direktiva od držav EU zahteva, da prepovejo zaposlovanje državljanov držav zunaj EU, ki nezakonito prebivajo v EU.

Določa minimalna vseevropska pravila o kaznih in drugih ukrepih, ki se lahko uporabljajo zoper delodajalce, za katere se ugotovi, da to prepoved kršijo.

Ta direktiva se ne uporablja v vseh državah EU: Danska, Irska in Združeno kraljestvo so se iz tega izključile.

KLJUČNE TOČKE

Obveznosti delodajalcev

Delodajalci morajo:

 • od državljanov držav zunaj EU zahtevati, da pred zaposlitvijo predložijo dovoljenje za prebivanje ali katero drugo odobritev bivanja,
 • hraniti kopije dovoljenja ali odobritve za primere inšpekcijskih pregledov nacionalnih organov, in sicer toliko časa, kolikor traja zaposlitev,
 • organe obvestiti o začetku zaposlitve državljana države zunaj EU v roku, ki ga določi država EU.

Države EU lahko tudi:

 • uporabijo poenostavljeni postopek za obveščanje, če je delodajalec posameznik, ki zaposli državljana države zunaj EU za zasebne namene,
 • sprejmejo odločitev, da obveščanje ni potrebno, če je državljan države zunaj EU dobil status rezidenta za daljši čas.

Kazni

Države EU morajo zagotoviti, da za kršitve teh pravil veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni zoper delodajalca, vključno z:

 • globami za vsakega nezakonito zaposlenega državljana države zunaj EU,
 • plačilom stroškov za vrnitev teh državljanov v njihovo matično državo.

Države EU morajo tudi:

 • zagotoviti, da je delodajalčeva odgovornost, da poravna neporavnana plačila, kot so neizplačane plače in prispevki za socialno varnost,
 • vzpostaviti sisteme, ki nezakonito zaposlenim državljanom držav zunaj EU omogočajo, da od svojih delodajalcev zahtevajo morebitne neizplačane plače,
 • zagotoviti, da za delodajalce – če je primerno – veljajo tudi druge kazni, kot so:
  • izguba upravičenosti do nekaterih ali vseh javnih ugodnosti (vključno s financiranjem EU) za obdobje do pet let,
  • vračilo vseh ugodnosti, prejetih v dvanajstih mesecih pred odkritjem nezakonitega zaposlovanja,
  • prepoved sodelovanja pri javnih naročilih za obdobje do pet let,
  • začasno ali trajno zaprtje njihovih podjetij.

Kazniva dejanja

Naklepna kršitev pomeni kaznivo dejanje, kadar delodajalec:

 • vztrajno ne upošteva prepovedi,
 • zaposluje znatno število nezakonito prebivajočih državljanov držav zunaj EU,
 • zaposluje takšne ljudi v posebej izkoriščevalskih delovnih pogojih,
 • zaposluje žrtve trgovine z ljudmi,
 • nezakonito zaposluje mladoletnike.

Pritožbe in inšpekcijski pregledi

Nezakonito zaposleni državljani držav zunaj EU morajo imeti možnost vložiti pritožbe zoper svoje delodajalce, bodisi neposredno ali preko tretjih oseb. Države EU morajo izvajati inšpekcijske preglede na podlagi rednih ocen tveganja, da bi preverile, ali delodajalci zaposlujejo takšne nezakonite priseljence.

Izvajanje

Dve glavni ugotovitvi poročila iz leta 2014 o uporabi direktive sta, da:

 • obstajajo razlike v teži kaznovanja v različnih državah EU,
 • so še vedno možne izboljšave na vseh področjih, ki nudijo varstvo nezakonitim priseljencem.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 20. julija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 20. julija 2011.

OZADJE

Nezakonito priseljevanje – Politika EU

AKT

Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24–32)

Popravki Direktive 2009/52/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2009/52/ES z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (COM(2014) 286 final z dne 22. maja 2014)

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top