Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodni sporazumi: postopki sprejemanja EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodni sporazumi: postopki sprejemanja EU

POVZETEK:

Člen 218 PDEU – postopki sprejemanja mednarodnih sporazumov v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA ČLENA?

  • Člen 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa postopke in pristojnosti institucij EU v zvezi s pogajanji in sprejemanjem sporazumov med EU in državami zunaj EU ali mednarodnimi organizacijami.

KLJUČNE TOČKE

Člen opredeljuje pristojnosti Sveta, Evropske komisije ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropskega parlamenta in Sodišča Evropske unije v postopku.

Na splošno je Svet pristojen, da odobri začetek pogajanj, določa pogajalske smernice ter podpisuje in sklepa sporazume.

Komisija (ali visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z vprašanji skupne zunanje in varnostne politike) predloži priporočila Svetu za odobritev začetka pogajanj o sporazumu.

Odobritev Evropskega parlamenta je potrebna, preden Svet lahko sklene določene vrste sporazumov, med drugim:

  • pridružitvene sporazume,
  • sporazume o pristopu EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic (EKČP),
  • sporazume, ki imajo znatne proračunske posledice za EU,
  • sporazume, ki vzpostavljajo poseben institucionalni okvir (npr. ko se s sporazumom ustanovi skupni odbor s pristojnostmi odločanja),
  • sporazume na področju, za katere velja redni zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni postopek, kadar je potrebna odobritev Evropskega parlamenta.

Pri vseh drugih vrstah sporazumov se zahteva posvetovanje z Evropskim parlamentom.

Sodišče lahko na zahtevo države EU, Sveta, Komisije ali Parlamenta da mnenje o tem, ali je predvideni sporazum združljiv s Pogodbama EU.

Svet lahko odloča s kvalificirano večino svojih članov, razen na področjih, na katerih se običajno zahteva soglasje, na primer pri sporazumih v zvezi s pristopom EU k EKČP.

OD KDAJ SE TA ČLEN UPORABLJA?

Ta člen se uporablja od 1. januarja 1958.

AKT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, peti del – Zunanje delovanje Unije, naslov V – Mednarodni sporazumi, člen 218 (prejšnji člen 300 PES)

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top