Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje varne živalske krme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje varne živalske krme

POVZETEK:

Direktiva 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa najvišje mejne vrednosti za nezaželene snovi in proizvode* (onesnaževala) v živalski krmi (vključno z uvozom), ki je na voljo na trgu EU.

Omejuje tveganja onesnaženja živalske krme s snovmi in proizvodi, ki so strupeni ali škodljivo vplivajo na prirejo.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva se uporablja za vse proizvode, namenjene za živalsko krmo, vključno s surovinami za krmo, dodatki in dopolnilnimi krmnimi mešanicami.

Določa seznam nezaželenih snovi in določa mejne vrednosti, pri katerih je prisotnost teh snovi v živalski krmi prepovedana (Priloga I).

Seznam vključuje snovi, kot so nekatere težke kovine (npr. svinec in kadmij), dioksin in nekateri pesticidi. Seznam se redno posodablja glede na znanstveno in tehnično znanje.

Preiskave

Kadar so te najvišje mejne vrednosti presežene, morajo države EU – v sodelovanju z zadevnimi podjetji – opraviti preiskave za ugotavljanje virov snovi. Evropsko komisijo morajo obvestiti o ugotovitvah in vseh ukrepih, sprejetih za odpravo ali zmanjšanje vrednosti snovi.

Mešanice

Da bi preprečili goljufije, direktiva prepoveduje mešanje (za namene razredčenja) proizvodov, ki presegajo najvišje mejne vrednosti.

Začasni ukrepi

Kadar lahko država EU dokaže, da lahko najvišja mejna vrednost, določena za snov, predstavlja tveganje za zdravje živali ali ljudi ali za okolje, lahko začasno uvede strožje omejitve, dokler bodisi Svet bodisi Komisija ne sprejme odločitve. Zadevna država mora zagotoviti javno objavo sprejete odločitve.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. maja 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. maja 2003.

OZADJE

Prehrana živali – nezaželene snovi

KLJUČNI POJMI

* Nezaželena snov: vsaka snov ali proizvod z izjemo povzročiteljev bolezni, ki je navzoča v in/ali na proizvodu, namenjenem za krmo za živali, in ki predstavlja potencialno nevarnost za zdravje živali ali ljudi ali za okolje in ki bi lahko škodljivo vplivala na prirejo rejnih živali.

AKT

Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi – Izjava Sveta (UL L 140, 30.5.2002, str. 10–22)

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/32/ES in njenih prilog so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str.1–141). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 04.01.2016

Top