Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikacija in označevanje govejega in telečjega mesa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikacija in označevanje govejega in telečjega mesa

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1760/2000 – sistem za identifikacijo in označevanje proizvodov iz govejega in telečjega mesa

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba zahteva, da vsaka država EU upravlja sistem za identifikacijo in registracijo goveda. Pravila, ki vključujejo obvezno označevanje, so namenjena izkoreninjenju bolezni in omogočajo sledljivost govejega in telečjega mesa v celotni prehranski verigi.

KLJUČNE TOČKE

Vsaka žival, vključno z uvoženim govedom, mora imeti v vsakem ušesu znamko, ki omogoča njeno identifikacijo in določitev, kje je bila rojena.

Države EU morajo vzpostaviti podatkovno zbirko, ki vsebuje podrobne podatke o vsakem govedu in njegovih premikih.

Vsaka žival dobi potni list v dveh tednih po rojstvu ali uvozu. Ta jo mora spremljati ob vsakem premiku in se izroči ob njenem poginu.

Vsak kmet mora voditi ažuren register in poročati o vseh rojstvih, poginih in premikih goveda ustreznim organom v treh do sedmih dneh po dogodku. Evidence morajo biti na voljo do tri leta.

Oznake na vsakem govedu in teletu za prodajo v EU morajo vsebovati referenčno kodo, ki omogoča identifikacijo njegovega porekla in podrobne podatke o tem, kje je bila žival zaklana in razkosana.

Od 1. januarja 2002 oznake vsebujejo tudi državo rojstva živali in kje je bila pitana in zaklana.

Oznake lahko vsebujejo dodatne prostovoljne informacije o mesu, ki se prodaja, vendar mora besedilo najprej odobriti pristojni nacionalni organ.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 14. avgusta 2000.

AKT

Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1–10)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1760/2000 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2006/28/ES z dne 18. januarja 2006 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko (UL L 19, 24.1.2006, str. 32–33)

Uredba Komisije (EU) št. 644/2005 z dne 27. aprila 2005 o odobritvi posebnega sistema za identifikacijo govedi, gojenih za kulturne in zgodovinske namene v odobrenih prostorih, kot določa Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 107, 28.4.2005, str. 18– 19)

Odločba Komisije 2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L 235, 4.9.2001, str. 23–25). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 29.11.2015

Top