Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izdelki živalskega izvora – varovanje zdravja ljudi in živali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izdelki živalskega izvora – varovanje zdravja ljudi in živali

 

POVZETEK:

Direktiva 92/118/EGS – zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v EU za določene izdelke

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je zaščititi zdravstveno varstvo živali in ljudi z določanjem zahtev za trgovino ali uvoz vseh živalskih izdelkov, namenjenih prehrani ljudi, ki jih zakonodaja o svežem mesu in mesnih izdelkih še ne zajema posebej.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva opisuje pravila za vrsto nedoločenih raznih živalskih izdelkov, namenjenih prehrani ljudi, vključno s črevi za klobase (pogosto izdelani iz plasti živalskih črev), kostmi, mastmi, izdelki iz krvi in predelanimi živalskimi beljakovinami.
 • Trgovino s katerimi koli novimi izdelki živalskega izvora ali njihov uvoz mora dovoliti Evropska unija (EU) in upoštevati, če je potrebno, mnenje Evropske agencije za varnost hrane.
 • Izdelki, namenjeni trgovini, morajo prihajati iz potrjenega obrata, ki je registriran v državi EU, s čimer se zagotovi upoštevanje predpisov za nadzor in spremljanje izdelka.
 • Izdelke se sme uvoziti, le če izpolnjujejo naslednje zahteve:
  • izhajati morajo iz potrjene države, kjer veljajo pravila zdravstvenega varstva, enaka tistim v EU;
  • izhajati morajo iz potrjenega obrata, ki zagotavlja skladnost z zdravstvenimi zahtevami, enakimi tistim v EU;
  • v posebnih primerih morajo biti opremljeni s spričevalom o zdravstveni ustreznosti živil ali veterinarskim zdravstvenim spričevalom;
  • uvedejo se lahko nadaljnji posebni pogoji, zlasti za zaščito EU pred določenimi eksotičnimi boleznimi in boleznimi, ki se prenašajo na ljudi.

Posebna pravila, opisana v direktivi, vključujejo naslednje.

 • Živalska čreva. Ta morajo izvirati iz potrjenega obrata in navedeno mora biti, da so bila čreva očiščena, ostrgana, potem pa soljena ter beljena ali posušena, z upoštevanjem ukrepov za preprečitev ponovne kontaminacije črev.
 • Kosti, rogovi in kopita (ter izdelki iz kosti, rogov in kopit), razen moke. Zahteve zdravstvenega varstva živali se običajno skladajo z zahtevami za sveže meso.
 • Predelane živalske beljakovine . Pri uvozu je treba izdelke ob odhodu preskusiti na salmonelo ter jih naključno preskusiti na kontrolni točki.
 • Sveža kri in izdelki iz krvi goveda in perutnine. Zahteve zdravstvenega varstva živali za trgovino in uvoz se običajno skladajo z zahtevami za izdelke iz svežega mesa.
 • Mast in topljene masti. Ti izdelki morajo biti toplotno obdelani in pakirani v nove vsebnike.

Ta direktiva se razveljavlja in nadomešča z Uredbo (EU) 2016/429 z učinkom od 20. aprila 2021 (glejte povezane akte).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 6. januarja 1993. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1994 (z izjemo pravil, ki se skladajo s členoma 12(2) in 17, za kar je veljal rok 1. januar 1993).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49–68).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/118/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 o spremembi ali razveljavitvi nekaterih podrobnih pravil o pogojih zdravstvenega varstva živali in ljudi, potrebnih za uvoz nekaterih živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Avstrije, Finske, Norveške in Švedske pri uporabi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 187, 22.7.1994, str. 11–13).

Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 o spremembi odločb 94/143/ES, 94/187/ES, 94/309/ES, 94/344/ES, 94/446/ES in 94/435/ES o zahtevah zdravstvenega varstva živali in izdajanju spričeval za uvoz nekaterih proizvodov, zajetih v Direktivi Sveta 92/118/EGS (UL L 310, 3.12.1994, str. 77–78).

Odločba Komisije 97/199/ES z dne 25. marca 1997 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in veterinarskih spričevalih za uvoz hrane za hišne živali v hermetično zaprtih zabojnikih iz nekaterih tretjih držav, ki uporabljajo alternativne sisteme toplotne obdelave, in o spremembi Odločbe 94/309/ES (UL L 84, 26.3.1997, str. 44–48).

Odločba Komisije 2003/779/ES z dne 31. oktobra 2003 o določitvi zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričeval za uvoz živalskih črev iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3988) (UL L 285, 1.11.2003, str. 38–41).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 119/2009 z dne 9. februarja 2009 o seznamu tretjih držav ali njihovih delov za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 39, 10.2.2009, str. 12–28).

Glejte prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/160/EU z dne 20. marca 2014 o razveljavitvi seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, ki so bili sprejeti na podlagi Odločbe Sveta 95/408/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1742) (UL L 87, 22.3.2014, str. 104–108).

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 z dne 28. aprila 2016 o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES (UL L 126, 14.5.2016, str. 13–62).

Zadnja posodobitev 23.01.2017

Top