Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konji (seme, jajčne celice in zarodki) – promet znotraj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Konji (seme, jajčne celice in zarodki) – promet znotraj EU

POVZETEK:

Direktiva 90/427/EGS – zootehniški in genealoški pogoji, ki urejajo promet s kopitarji znotraj EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Usklajuje zootehniške* in genealoške pogoje, pod katerimi se konji (vključno z vsemi živalmi v družini kopitarjev*) ter njihovo seme, jajčne celice in zarodki kupujejo in prodajajo znotraj Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

V skladu s to direktivo je treba konje registrirati in identificirati, hkrati pa so uvedene genealoške določbe, ki Evropski komisiji nalagajo odgovornost za:

določitev meril za identifikacijo konjev;

odobritev organizacij, ki vodijo rodovniške knjige*;

vpis konjev v rodovniške knjige.

V prometu znotraj EU morajo biti konji v državi, v katero so namenjeni, v rodovniško knjigo vpisani pod istim imenom, pod katerim so vpisani v rodovniško knjigo v državi, iz katere prihajajo.

Vsaka država EU je odgovorna za posodabljanje seznama organizacij, ki vodijo rodovniške knjige, in razpošiljanje tega seznama drugim državam EU.

Direktiva zajema tudi zootehniške določbe. Na primer, Komisija mora določiti splošne določbe za registrirane plemenske konje in metode za merjenje delovnih sposobnosti. Poleg tega morajo države EU zagotoviti, da konje (ali seme, jajčne celice in zarodke), ki so kupljeni ali prodani, spremlja zootehniško spričevalo in potrdilo o identifikaciji.

Promet s konji znotraj EU se ne sme prepovedati ali omejevati iz zootehniških ali genealoških razlogov.

Splošne zahteve zdravstvenega varstva za konjsko seme, jajčne celice in zarodke so usklajene v Direktivi 92/65/EGS, ki določa tudi pravila za odobritev središč za odvzem semena in jajčnih celic ter proizvodnih skupin.

Uredba (EU) 2015/262 utrjuje predpise EU o dokumentaciji in identifikaciji z uvedbo programa potnih listov za konje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 4. julija 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 1991.

OZADJE

Promet s konji znotraj Unije in njihov uvoz

KLJUČNI POJMI

* Kopitarji: člani družine Equidae (konji), vključno s konji, osli, zebrami in križanci.

* Zootehnični: nanašajoč se na tehnologijo živinoreje, vključno z udomačitvijo in vzrejo.

* Rodovniška knjiga: knjiga ali druga oblika evidence seznama primernih registriranih konjev z navedbo njihovih znanih prednikov.

AKT

Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55–59)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 90/427/EGS so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 92/353/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi meril za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 63–65)

Odločba Komisije 92/354/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi pravil za zagotavljanje koordinacije med organizacijami in združenji, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 66)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54–72). Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 96/78/ES z dne 10. januarja 1996 o določitvi pogojev za vpis in registracijo kopitarjev v rodovniške knjige za pleme (UL L 19, 25.1.1996, str. 39–40)

Odločba Komisije 96/79/ES z dne 12. januarja 1996 o določitvi zootehniških spričeval za seme, jajčne celice in zarodke registriranih kopitarjev (UL L 19, 25.1.1996, str. 41–49)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1–53)

Zadnja posodobitev 27.11.2015

Top