Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prepoved dajanja hormonov (in drugih snovi) farmskim živalim

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prepoved dajanja hormonov (in drugih snovi) farmskim živalim

 

POVZETEK:

Direktiva 96/22/ES – prepoved uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva si prizadeva zaščititi zdravje potrošnikov in ohraniti kakovost živil z vzpostavitvijo okvira za uporabo hormonov, namenjenih za živali.

KLJUČNE TOČKE

Snovi

Direktiva prepoveduje dajanje določenih snovi za spodbujanje rasti farmskim živalim. Snovi, navedene v Prilogi II, so:

  • tirostatične* snovi;
  • stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri;
  • estradiol 17β in njegovi estrom podobni derivati;
  • beta-agonisti* (prepovedani, vendar so v določenih okoliščinah možna odstopanja).

Priloga III k direktivi zajema seznam začasno prepovedanih snovi: te vključujejo snovi z estrogenim* (razen estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov), androgenim* ali gestagenim* delovanjem (možna so odstopanja).

Direktiva 2003/74/ES spreminja Direktivo 96/22/ES in potrjuje prepoved uporabe hormonov za spodbujanje rasti pri živalih. Prav tako znatno omejuje okoliščine, v katerih bi se estradiol 17ß lahko živalim za proizvodnjo živil dajal za druge namene.

Direktiva 2008/97/ES spreminja Direktivo 96/22/ES in omejuje področje uporabe Direktive 96/22/ES samo na živali za proizvodnjo živil ter preklicuje prepoved za hišne živali.

Ker estradiol 17β za živali za proizvodnjo živil ni nujen (zaradi razpoložljivih alternativnih načinov zdravljenja) in glede na njegovo morebitno tveganje za zdravje ljudi, se popolnoma prepove njegova uporaba za živali za proizvodnjo živil. Zato se začasnih izjem, predvidenih za uporabo estradiola 17β, ne obnovi.

Prepoved

Direktiva prepoveduje:

  • dajanje na trg snovi, navedenih zgoraj, če so predvidene za dajanje živalim, namenjenih za prehrano ljudi (izjeme v terapevtske in zootehnične* namene niso vključene);
  • dajanje na trg in zakol živali, ki vsebujejo te snovi ali ostanke teh snovi;
  • dajanje na trg mesa ali proizvodov živalskega porekla, ki vsebujejo te snovi ali ostanke teh snovi;
  • posedovanje teh snovi na gospodarstvu.

Izjeme

Snovi s hormonskim ali tirostatičnim delovanjem ter beta-agonistov se ne sme dajati farmskim živalim. Vendar pa se lahko določene snovi s hormonskim delovanjem in beta-agoniste uporablja v terapevtske in zootehnične namene, če je njihova uporaba nadzirana.

Uvozi

EU prepoveduje uvoz živali, mesa ali proizvodov živalskega porekla iz držav zunaj EU, ki dovoljujejo dajanje teh snovi za spodbujanje rasti. Prepoved EU pa se ne uporablja, če lahko te države dajo enakovredna zagotovila za izvoze, kot je na primer ločen sistem vzreje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 23. maja 1996. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 1997.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Tirostatičen: zdravila, ki zmanjšujejo (ali stabilizirajo) proizvodnjo ščitničnih hormonov.
Estrogen: hormoni, ki spodbujajo razvoj sekundarnih ženskih spolnih znakov (zato imajo na primer krave manjšo mišično maso in težo od bikov), imajo sistemske učinke, kot sta rast in dozorevanje dolgih kosti, ter spodbujajo estrus (tj. redna obdobja spolne sprejemljivosti) pri samicah sesalcev.
Androgen: hormoni, ki nadzorujejo razvoj in vzdrževanje moških značilnosti.
Gestagen: hormoni, ki imajo progestacijske (tj. podpirajo gestacijo) učinke v maternici.
Zootehničen: tehnologija živinoreje (udomačitev in selektivna vzreja živali).
Beta-agonist: zdravila, ki sproščajo mišice (na primer pri porodu) s stimulacijo beta-adrenoreceptorjev.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3–9).

Nadaljnje spremembe Direktive 96/22/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1–66).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2017

Top