Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zahteve zdravstvenega varstva za uvoz in trgovino z živalmi v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zahteve zdravstvenega varstva za uvoz in trgovino z živalmi v EU

POVZETEK:

Direktiva 92/65/EGS: zdravstveno varstvo živali za trgovino in za uvoz v EU živali, semen, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo drugi posebni predpisi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Podrobno določa zahteve zdravstvenega varstva za trgovino z živalmi, semeni, jajčnimi celicami in zarodki v EU, vključno z uvoznimi predpisi.

Posebne določbe veljajo za določene skupine živali, nekatere od njih so zajete v prejšnji zakonodaji ali v spremembah te direktive.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Živali, ki jih zajema direktiva, vključujejo:

živali v živalskih vrtovih;

kopitarje;

ptice;

kamele;

čebele;

kunce, zajce, kune in lisice;

mačke, pse in bele dihurje.

Različne skupine podrobnih pravil veljajo za različne kategorije živali. Direktiva opredeljuje zahteve na naslednjih področjih, odvisno od vrste:

potreba po identifikaciji živali;

redni in pravočasni veterinarski pregledi;

poročanje o boleznih, ki jih je treba obvezno prijaviti;

ukrepi za nadzor bolezni, ki so jih uvedle države EU;

karantenski ukrepi v nekaterih okoliščinah;

zdravstveno spričevalo in potreba, da so živali proste bolezni, in

vprašanja dobrega počutja živali.

Direktiva 2004/68/ES posodablja pravila, ki se uporabljajo za uvoz kopitarjev, zlasti zaradi upoštevanja razvijajoče se narave tveganja bolezni.

Cirkuške živali so posebej zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1739/2005.

V posodobljenih predpisih za hišne živali (npr. pse, mačke in bele dihurje), s katerimi se trguje ali se jih netrgovsko uvaža na podlagi Uredbe (EU) št. 576/2013, je potreba po veterinarskem pregledu zmanjšana na 48 ur (prej 24 ur) pred premikom.

Direktiva vsebuje tudi natančna navodila za trgovino s semeni, jajčnimi celicami in zarodki nekaterih živali, ki še niso zajete v zakonodaji, na primer konjev, oslov, ovc in koz.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 29. julija 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1994.

AKT

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54–72)

Nadaljnje spremembe Direktive 92/65/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L 178, 28.6.2013, str. 1–26)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1–121). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami (UL L 279, 22.10.2005, str. 47–62)

Zadnja posodobitev 04.01.2016

Top