Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovina znotraj EU z ovcami in kozami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovina znotraj EU z ovcami in kozami

POVZETEK:

Direktiva Sveta 91/68/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa pravila, ki veljajo pri prevozu ovc in koz med državami EU, naj gre za zakol, rejo ali pleme, da se zagotovi njihovo zdravje in prepreči morebiten prenos bolezni.

KLJUČNE TOČKE

 • Živali morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • identificirane in registrirane morajo biti v skladu z zakonodajo EU;
  • pregledane morajo biti v 48 urah pred prevozom;
  • ne smejo prihajati s kmetije ali biti v stiku z živalmi s kmetije, kjer je bila ugotovljena bolezen, pred pretekom 42 dni za brucelozo, 30 dni za steklino in 15 dni za vranični prisad;
  • roditi so se morale in morali so jih vzgajati na ozemlju EU ali pa je bil uvoz iz tujine opravljen skladno z zakonodajo EU;
  • vsaj 30 dni oziroma v primeru mlajših živali vse od skotitve morajo biti neprekinjeno na kmetiji izvora;
  • pred dokončnim dovoljenjem za prodajo ne smejo biti več kot šest dni ločene od kmetije izvora;
  • pred prodajo ne smejo biti v stiku z drugimi ovcami ali kozami najmanj 21 dni oziroma v primeru parkljarjev, uvoženih v EU, najmanj 30 dni.
 • Živali za pleme in rejo morajo izpolnjevati tudi dodatne zahteve, s katerimi se zagotovi, da nimajo bruceloze.
 • Živali ni mogoče preseliti v drugo državo EU, če:
  • jih je treba usmrtiti na podlagi nacionalnega programa za izkoreninjenje bolezni ali
  • se jih na njihovem lastnem ozemlju ne sme prodajati zaradi zdravstvenih razlogov.
 • Zbirni centri, kjer se pred odvozom zberejo živali z različnih kmetij, morajo biti:
  • pod nadzorom uradnega veterinarja,
  • pred uporabo predmet čiščenja in dezinfekcije ter
  • redno deležni pregledov pristojnih organov.
 • Centri morajo:
  • imeti zadostne zmogljivosti in prostore, primerne za živali, ki se tam zbirajo,
  • sprejeti le živali, ki so skladne z zdravstvenimi pogoji EU, ter
  • hraniti register za najmanj tri leta, ki vključuje podatke, kot so datumi vstopa in izstopa živali, ime lastnika in registrska številka prevoznika.
 • Centri prejmejo posebno številko dovoljenja, v primeru kršitev zakonodaje pa jim je dovoljenje mogoče začasno preklicati ali odvzeti.
 • Trgovci in prevozniki, ki so vključeni v prevoz živali med državami EU, morajo biti registrirani in morajo hraniti bazo podatkov svojih dejavnosti za najmanj tri leta. Oboji morajo izpolnjevati stroge higienske standarde.

Ta direktiva dopolnjuje naslednje akte:

 • Uredbo (ES) št. 21/2004 o identifikaciji in registraciji ovc in koz,
 • Direktivo Sveta 2003/85/ES o ukrepih za nadzor slinavke in parkljevke ter
 • Odločbe Komisije 93/52/EGS o skladnosti nekaterih držav ali regij EU z zahtevami glede bruceloze.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva se uporablja od 4. februarja 1991. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo vključiti do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij najdete na strani o trgovini znotraj Skupnosti z ovcami in kozami na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 19-–36)

Nadaljnje spremembe Direktive 91/68/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, 9.1.2004, str. 8–17). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L 306, 22.11.2003, str. 1–87). Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 93/52/EGS z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (UL L 13, 21.1.1993, str. 14–15). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 18.04.2016

Top