Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pošiljke radioaktivnih odpadkov - nadzorovanje in kontrola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pošiljke radioaktivnih odpadkov - nadzorovanje in kontrola

EU zahteva predhodno odobritev pošiljk radioaktivnih odpadkov*, da bi tveganja za javno zdravje zmanjšala na najmanjšo možno mero.

AKT

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva

POVZETEK

EU zahteva predhodno odobritev pošiljk radioaktivnih odpadkov*, da bi tveganja za javno zdravje zmanjšala na najmanjšo možno mero.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Omogočiti pošiljanje izrabljenega goriva med državami EU zaradi predelave.
  • Zahtevati predhodno odobritev za premeščanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva* prek meja, če so bili poslani iz, preko ali v državo EU.
  • Določiti, da je treba pošiljke radioaktivnih snovi, ki ne upoštevajo Direktive, vrniti v njihovo državo izvora.

KLJUČNE TOČKE

Vseevropski sistem za pošiljke

Obstaja obvezen vseevropski sistem, pri katerem se uporablja standardna kontrolna listina.

Ko pošiljke radioaktivnih odpadkov prispejo, zapustijo ali potujejo preko države EU, je o tem treba uradno obvestiti ustrezne nacionalne organe.

Imetnik*, ki želi poslati pošiljko, mora za to zaprositi pristojne organe v državi izvora.

Uvoznik, ki želi pošiljko prejeti, mora za to zaprositi pristojne organe v namembni državi.

Namembna država in, če je ustrezno, država tranzita, morata uradno obvestiti organe v državi izvora o svoji odobritvi, še preden se pošiljka lahko pošlje.

Katere vrste pošiljk ta direktiva ne zajema?

  • Vire, ki se več ne uporabljajo* in se pošiljajo nazaj dobavitelju.
  • Ponovno predelane radioaktivne odpadke, namenjene za drugo uporabo.
  • Naravno prisotne radioaktivne odpadke, ki niso posledica predelave.

Direktiva prepoveduje izvoz radioaktivnih odpadkov v:

  • afriške, karibske ali pacifiške države, kot je določeno v Sporazumu iz Cotonouja,
  • vse druge države zunaj EU, ki ne morejo ravnati z radioaktivnimi odpadki.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 25. decembra 2008.

Podrobnosti so na voljo na strani „ Prevoz radioaktivnega materiala “.

KLJUČNI POJMI

* Radioaktivni odpadki - radioaktivni material, ki ni predviden za nadaljnjo uporabo.

* Izrabljeno gorivo - jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski sredici in trajno odstranjeno iz nje. Lahko je vir, ki se lahko ponovno predela in uporabi, ali pa se nameni za končno odlaganje.

* Imetnik - vsak posameznik ali organizacija, zadolžena za načrtovanje pošiljk radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in zakonsko odgovorna za takšne odpadke pred odpošiljanjem.

* Viri, ki se več ne uporabljajo - viri, ki se ne uporabljajo več ali se ne nameravajo uporabiti za dejavnosti, za katere je bilo izdano dovoljenje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

UL L 337, 5.12.2006, str. 21-32

POVEZANI AKTI

Priporočilo Komisije 2008/956/Euratom z dne 4. decembra 2008 o merilih za izvoz radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v tretje države (UL L 338, 17.12.2008, str. 69-71).

Odločba Komisije 2008/312/Euratom z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom (UL L 107, 17.4.2008, str. 32-59).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o izvajanju s strani držav članic Direktive Sveta 2006/117/EURATOM o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (COM(2013) 240 final z dne 25. aprila 2013).

Zadnja posodobitev 27.08.2015

Top