Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem opustitve carin v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem opustitve carin v EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1186/2009 – vzpostavitev sistema oprostitve carin

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Omogoča dodeljevanje oprostitev dajatev, ki bi se po navadi plačale za blago ob uvozu v EU ali izvozu iz EU.

Določa primere, v katerih se odobri oprostitev uvoznih in izvoznih dajatev ter ukrepov, sprejetih na podlagi člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (prejšnji člen 133 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti), če se blago uvaža v EU ali izvaža iz EU.

KLJUČNE TOČKE

OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV

Obstajajo različne kategorije blaga, ki je upravičeno do oprostitve uvoznih dajatev. Ob upoštevanju nekaterih pogojev je blago oproščeno uvoznih dajatev, če je:

Osebna lastnina:

 • osebna lastnina ljudi, ki prenesejo običajno prebivališče iz države zunaj EU v državo EU, pod pogojem, da je bilo prebivališče zunaj EU najmanj 12 zaporednih mesecev;
 • blago, uvoženo ob sklenitvi zakonske zveze, pod pogojem, da je zadevna oseba imela bivališče zunaj EU najmanj 12 zaporednih mesecev in lahko predloži dokaz o poroki;
 • osebna lastnina, ki jo prebivalec EU podeduje;
 • oblačila, študijsko gradivo in pohištvo študentov, ki prihajajo na študij v EU.

Blago zanemarljive vrednosti, nekomercialno blago, proizvodna sredstva in blago v osebni prtljagi potnikov:

 • blago zanemarljive vrednosti;
 • blago nekomercialne narave, poslano neposredno od ene fizične osebe iz države zunaj EU drugi osebi v EU;
 • proizvodna sredstva in druga oprema, ki pripada podjetju, ki je dokončno prenehalo svoje dejavnosti v državi zunaj EU in se je preselilo v EU;
 • blago, oproščeno DDV, vsebovano v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo v EU od zunaj.

Kmetijski, biološki, kemični, farmacevtski in medicinski proizvodi:

 • kmetijski, živinorejski, čebelarski, vrtnarski in gozdarski proizvodi s posestev v sosednjih državah zunaj EU, ki jih upravljajo kmetje iz EU;
 • semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih uvažajo kmetijski proizvajalci iz držav zunaj EU, vendar so namenjeni za uporabo v sosednjih državah EU;
 • laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi za raziskave;
 • zdravilne učinkovine človeškega izvora in reagenti za ugotavljanje krvnih skupin in vrst tkiv;
 • instrumenti in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje;
 • referenčne snovi za nadzor kakovosti zdravil;
 • farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah.

Druge kategorije:

 • izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali ter znanstveni instrumenti in naprave;
 • blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije;
 • častna odlikovanja ali nagrade, darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov, in blago, namenjeno monarhom ali voditeljem držav;
 • blago, uvoženo za namen spodbujanja trgovine;
 • blagovne znamke, patenti ali načrti, poslani organizacijam, ki varujejo avtorske pravice ali industrijske in komercialne patentne pravice;
 • turistična informativna literatura;
 • pomožni materiali za natovarjanje in zavarovanje blaga med prevozom;
 • stelja, krma in krmila za živali med prevozom;
 • gorivo in maziva v kopenskih motornih kolesih, ki vstopajo v EU;
 • materiali za gradnjo in vzdrževanje vojnih spominskih obeležij;
 • krste s trupli, žare s pepelom in okrasni pogrebni predmeti.

Če se oprostitev uvoznih dajatev odobri za blago, ki je namenjeno posebni uporabi, je zadevna oseba odgovorna za to, da predloži pristojnemu organu dokaz, da so bili ti pogoji izpolnjeni. V takem primeru lahko le pristojni organi zadevne države EU odobrijo tako oprostitev.

OPROSTITEV IZVOZNIH DAJATEV

Obstajajo različne kategorije blaga, ki je upravičeno do oprostitve izvoznih dajatev. Ob upoštevanju nekaterih pogojev je blago oproščeno izvoznih dajatev, če je/so:

 • blago zanemarljive vrednosti;
 • udomačene živali, izvožene takrat, ko kmetijsko posestvo prenese svoje poslovanje iz EU v državo zunaj EU;
 • kmetijski ali živinorejski proizvodi, ki jih pridobijo kmetje v sosednjih državah zunaj EU;
 • semena, ki jih izvažajo kmetijski proizvajalci za uporabo na posestvih v državah zunaj EU;
 • krma in krmila, ki spremljajo živali med izvozom.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 30. decembra 2009.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009, str. 23–57)

Zadnja posodobitev 15.11.2015

Top