Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izvajalske agencije EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izvajalske agencije EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 58/2003 – izvajalske agencije EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa status izvajalskih agencij, ki so zadolžene za upravljanje programov EU. Še posebej ureja določene bistvene vidike v zvezi s:

strukturo,

nalogami,

delovanjem,

proračunskim sistemom,

zaposlenimi,

nadzorom in

odgovornostjo.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija je dodelila pooblastila za izvajanje nekaterih programov EU tretjim organom, ki so znani kot „izvajalske agencije“ . Obstaja šest izvajalskih agencij:

Ustanovitev izvajalske agencije

Komisija se o tem, ali bo ustanovila izvajalsko agencijo, podaljšala njeno obdobje delovanja ali zaključila njeno delovanje, odloča na podlagi analize stroškov in koristi. Analiza stroškov in koristi upošteva več dejavnikov, vključno z naslednjimi:

ugotovitev nalog, ki opravičujejo zunanje izvajanje;

ocena stroškov in koristi, vključno s človeškimi viri;

učinkovitost in fleksibilnost pri izvajanju;

poenostavitev uporabljenih postopkov;

bližina dejavnosti za končne upravičence.

Če Komisija meni, da izvajalska agencija ni več potrebna, ali ugotovi, da njen obstoj ni več v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, odloči, da ta preneha obstajati.

Naloge

Odgovornost izvajalskih agencij obsega naslednje:

upravljanje vseh faz projektov;

sprejemanje ukrepov za izvrševanje proračuna ter oddajo naročil in dodeljevanje subvencij;

zbiranje, analiziranje in pošiljanje vseh podatkov, potrebnih za izvajanje programov, Komisiji.

Ne smejo izvajati nalog, ki vključujejo sprejemanje političnih odločitev.

V uradnem aktu o prenosu pooblastila Komisija določi pogoje, merila, parametre in postopke, ki jih mora upoštevati izvajalska agencija.

Struktura

Izvajalske agencije upravljata pripravljalni odbor in direktor.

Pripravljalni odbor sestavlja pet članov, ki jih imenuje Komisija za obdobje dveh let (obnovljivo). Odbor pripravi letni program dela, sprejme administrativni proračun in letno poročilo o delu ter izvaja ukrepe za boj proti goljufijam in nepravilnostim.

Komisija imenuje direktorja za štiri leta (obnovljivo). Direktor je javni uslužbenec EU.

Osebje sestavljajo javni uslužbenci EU, ki so začasno dodeljeni, ter zaposleni, ki jih pogodbeno zaposli agencija.

Nadzor

Izvajalske agencije nadzirajo:

Komisija, zlasti njen notranji revizor,

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF),

Komisija vsake tri leta sestavi zunanje poročilo o oceni in ga predloži pripravljalnemu odboru posamezne izvajalske agencije, Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu računskemu sodišču.

OZADJE

Agencije in drugi organi EU

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 11, 16.1.2003, str. 1–8)

Zadnja posodobitev 25.11.2015

Top