Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prenos podjetij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prenos podjetij

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2006) 117 konč. – Prenos podjetij – Nadaljevanje skozi nov začetek

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Sporočilo poudarja, da uspešen prenos podjetja ponuja velike možnosti za rast in zaposlovanje in je tako zelo pomemben pri preprečevanju, da bi se podjetja zaprla zaradi pravnih in davčnih ovir, ki bi blokirale njihov prenos.
 • To sporočilo Evropske komisije vključuje priporočila državam Evropske unije (EU) o ustvarjanju primernih razmer za prenos podjetij.

KLJUČNE TOČKE

 • Ko se lastnik podjetja upokoji, se njegovo podjetje vse prepogosto zapre. Zaradi pravnih, fiskalnih in psiholoških težav se veliko prenosov uspešnih podjetij ponesreči. Ni preprosto najti naslednika, še posebno ker se zdaj podjetja po navadi prenašajo na tretje stranke in ne več na družinskega člana. Poleg tega so Evropejci večinoma raje zaposleni, podjetnike pa bolj zanima ustanavljanje kakor prevzemanje podjetij.
 • Pa vendar ponuja prevzemanje obstoječih podjetij številne prednosti (uveljavljena proizvodna struktura, mreža kupcev, znanje in izkušnje, poslovni ugled itn.). Uspešen prenos podjetja prinaša tudi rast in ima posledično pomembno vlogo v prizadevanjih za cilje strategije Evropa 2020. Na primer, obstoječa podjetja v povprečju priskrbijo pet delovnih mest na dve delovni mesti, ki jih zagotovijo nova podjetja.
 • Prenos podjetja je praksa, ki bo v naslednjem desetletju pridobila večjo pomembnost, saj se bo ena tretjina lastnikov podjetij v naslednjih desetih letih upokojila. Po ocenah bo to vsako leto prizadelo 690 000 malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter 2,8 milijona delovnih mest. Zato je bistveno, da se ustvarijo primerne razmere za prenos podjetij.
 • Komisija v ta namen predlaga državam EU številne izboljšave, vključno z naslednjimi:
 • 1.

  Več trajnostne politične pozornosti za prenose

Države EU bi morale prenos podjetij sistematično spodbujati kot alternativo ustanovitvi podjetja. Razmisliti bi morale na primer o uvajanju podpornih ukrepov za prenose, podobne tistim, ki so na voljo za ustanovitev podjetja.

 • 2.

  Dvigovanje zavesti med deležniki

 • Danes je premalo prizadevanja za dvig zavesti. Samo polovica držav EU je sprejela ustrezne ukrepe. Podobno kot lastniki podjetij, ki se upokojujejo, bi morali biti potencialni novi podjetniki deležni posebne pozornosti, saj prevzem obstoječega podjetja pogosto ponuja zanimivo alternativo ustanavljanju novega. Zato Komisija priporoča več ukrepov za dvigovanje zavesti med lastniki podjetij, na primer prek trgovinskih zbornic in drugih kontaktnih točk, kot so davčni svetovalci, računovodje ali banke, o tem, da je treba prehode načrtovati dovolj zgodaj.
 • Komisija tudi poziva države EU, naj spodbujajo sisteme mentorstva, da bodo tako pomagale lastnikom podjetij v času prehoda.
 • Države EU bi morale spodbujati neposredne pristope k dvigovanju zavesti med lastniki podjetij, na primer s pošiljanjem dopisov lastnikom podjetij nad določeno starostjo.
 • 3.

  Poenostavitev spremembe pravnega statusa podjetja

Pogodbe o nasledstvu, dogovori o partnerstvu, ustanovitev družb z omejeno odgovornostjo in prestrukturiranje so pravna orodja, ki se lahko uporabijo za preprečitev zaprtja podjetja. Na primer, pogodba o nasledstvu, ki je prepovedana v številnih državah, sporazum o partnerstvu ali ustanovitev družb z omejeno odgovornostjo omogočajo zagotovitev nadaljevanja podjetja v primeru smrti lastnika ali družbenika. Ko podjetje, ki naj bi bilo preneseno, spremeni pravni status, je lahko vključeno v prestrukturiranje, da se izogne likvidaciji.

 • 4.

  Boljše financiranje prenosov

 • Finančno okolje je redko ugodno za prenose podjetij. Prenašanje podjetja resnično vodi v številne težave:
  • zahteva več kapitala kot za ustanovitev podjetja, a finančne zmogljivosti, namenjene za ustanavljanje podjetij, se pogosto izkažejo kot nezadostne za prenose;
  • banke pogosto menijo, da bo financiranje prenosov predrago in preveč tvegano, zlasti za mala podjetja;
  • včasih je težko pravočasno najti finančno rešitev, ker ima taka rešitev pogosto obliko kombinacije lastniškega kapitala in posojila.
 • Komisija zato priporoča, da države EU zagotovijo primerne finančne pogoje, kot so pomoč za novoustanovljena podjetja, posojila in jamstva. Jamstva za kapital v MSP bi morala vključevati naložbe lokalnih ali regionalnih skladov, ki zagotavljajo začetni kapital in/ali kapital novoustanovljenega podjetja ter vmesno financiranje (kombinacija lastniškega in dolžniškega kapitala).
 • 5.

  Davčne spodbude za prenose podjetij

Čeprav so bili prenosi znotraj družine v številnih državah poenostavljeni, morajo prenosi na tretje stranke dobiti večjo spodbudo z oprostitvami davka na dohodek, ustvarjenega s prodajo podjetja, posebno davčno olajšavo na dohodek, ki je ponovno vložen v drugo podjetje ali uporabljen za financiranje upokojitve lastnika podjetja, ali davčne oprostitve za zaposlene, ki vlagajo v lastno podjetje.

 • 6.

  Pregledni trgi za prenose podjetij

Zagotovitev nepristranskih služb, ki delujejo kot posredniki med potencialnimi kupci in prodajalci, bi morala omogočiti organizacijo preglednih trgov za prenose podjetij. V nekaterih državah to odgovornost prevzame trgovinska zbornica.

Da bi izvajali vsa ta priporočila, je treba ustvariti podporno infrastrukturo, ki bo dosegla na sto tisoče podjetij, ki jih bo v naslednjih nekaj letih prizadel prenos. Pri tem izvajanju infrastrukture bodo države EU uporabile svoje nacionalne, regionalne in lokalne uprave ter organizacije za podporo podjetništvu. Vključeno bo zlasti razširjanje informacij tistim, ki zagotavljajo podporo, usposabljanje vodij usposabljanj in priprava učnega materiala.

OZADJE

 • Leta 1994 je Komisija objavila priporočilo o prenosu MSP. To sporočilo ocenjuje izvajanje priporočila iz leta 1994.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti za rast in delovna mesta – Prenos podjetij – Nadaljevanje skozi nov začetek (COM(2006) 117 konč., 14.3.2006).

Zadnja posodobitev 01.12.2016

Top