Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti spolnim zlorabam in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti spolnim zlorabam in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

Evropska unija (EU) sprejema zakonodajo, ki si prizadeva za boj proti kaznivim dejanjem zoper spolno nedotakljivost otrok. Direktiva obravnava različne vidike: od kaznovanja in preprečevanja kaznivih dejanj do podpore žrtvam. Določa posebne ukrepe glede otroške pornografije na spletu in otroškega spolnega turizma.

AKT

Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ.

POVZETEK

Ta direktiva na ravni Evropske unije (EU) uvaja enotno obravnavo kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije. Za vsa kazniva dejanja določa tudi minimalne kazni. Novi predpisi vsebujejo tudi določbe o boju proti otroški pornografiji na spletu in spolnemu turizmu. Med drugim si prizadeva, da bi se pedofilom, ki so že bili obsojeni, preprečilo izvajanje poklicnih dejavnosti, ki vključujejo redne stike z otroki.

Kazniva dejanja in kazni

Direktiva opredeljuje dvajset kaznivih dejanj, ki so razdeljena v štiri kategorije:

  • spolne zlorabe, na primer sodelovanje v spolnem dejanju z otrokom, ki še ni dosegel starosti, ko lahko pristane na spolnost, ali siljenje v takšna dejanja s tretjo osebo,
  • spolno izkoriščanje, na primer siljenje otroka v prostitucijo ali v sodelovanje v pornografskih predstavah,
  • otroška pornografija: posedovanje, dostopanje, distribucija, zagotavljanje in proizvajanje otroške pornografije,
  • pridobivanje otrok po spletu za spolne namene: napeljevanje otrok preko spleta k spolnim zlorabam in zagotovitvi pornografskega materiala, ki taka dejanja prikazuje.

Na nacionalni ravni je treba pri najvišjih zapornih kaznih upoštevati določen minimalni prag v razponu od enega do deset let, odvisno od teže kaznivega dejanja in dejstva, ali je otrok že dosegel starost, ko lahko pristane na spolnost. Kaznivo je tudi napeljevanje k tem kaznivim dejanjem.

Pravna oseba je lahko kazensko odgovorna in kaznovana, če je kaznivo dejanje v njeno korist storila oseba na vodilnem položaju.

Predvidenih je več obteževalnih okoliščin, zlasti v primerih, ko je bilo kaznivo dejanje izvršeno nad otrokom, ki je v posebej ranljivem položaju, ali ko je kaznivo dejanje izvršil otrokov družinski član ali oseba, ki je zlorabila svoj položaj zaupanja ali avtoritete, ali ko je bil storilec predhodno že obsojen za enakovrstna kazniva dejanja.

V zvezi s sporazumnimi spolnimi dejanji direktiva predvideva, da se države članice samostojno odločajo, ali so določene prakse kaznive ali ne, kadar vključujejo osebe, ki so si blizu po starosti in stopnji psihičnega oz. fizičnega razvoja, ter se lahko štejejo za običajno spoznavanje spolnosti.

Poklicne dejavnosti, ki vključujejo stike z otroki

Zaradi preprečitve tveganja ponovitve kaznivih dejanj se lahko osebi, ki je bila obsojena zaradi storitve katerega od kaznivih dejanj iz direktive, prepreči izvajanje poklicnih dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki. Zadevni delodajalci lahko pridobijo informacije o obstoju kazenskih obsodb ali prepovedi izvajanja dejavnosti. Te informacije je treba posredovati tudi drugim državam članicam, da se pedofilom prepreči, da bi prosti pretok delovne sile v EU izkoristili za delo z otroki v drugih državah.

Spolni turizem

Organiziranje potovanj zaradi spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok ali otroške pornografije je prepovedano. Ta kazniva dejanja v državah, kjer se zgodijo, pogosto ostanejo nekaznovana, zato direktiva določa, da lahko države članice sodijo svojim državljanom za tovrstna dejanja, storjena v tujini.

Država članica lahko poleg kaznivih dejanj, ki so bila storjena na njenem ozemlju ali so jih storili njeni državljani, svojo sodno pristojnost uvede tudi za kazniva dejanja, ki so bila storjena na tujem ozemlju, če ima storilec kaznivega dejanja običajno prebivališče na njenem ozemlju, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe, ustanovljene na njenem ozemlju, ali če je žrtev kaznivega dejanja njen državljan.

Otroška pornografija na spletu

Države članice morajo zagotoviti takojšnjo odstranitev spletnih strani z otroško pornografijo na strežnikih na svojem ozemlju in si prizadevati za odstranitev takšnih strežnikov tudi v tujini. Prav tako lahko pod nekaterimi pogoji zaradi preglednosti in obveščenosti spletnih uporabnikov preprečijo dostop do tovrstnih spletnih strani na svojem ozemlju.

Preiskava, pregon in pristojnosti

Za uvedbo preiskave in pregona tovrstnih kaznivih dejanj žrtvi tega dejanja ni treba naznaniti niti podati obdolžitve, kazenski postopek pa se lahko nadaljuje, tudi če oseba svoje izjave pozneje umakne. Prav tako se za najhujša kazniva dejanja zagotovi možnost pregona v dovolj dolgem obdobju po doseženi polnoletnosti žrtve.

Pomoč in podpora žrtvam ter njihova zaščita

V skladu z določbami direktive glede statusa žrtev v kazenskem postopku se žrtvam zagotovita pomoč in podpora pred in med kazenskim postopkom ter po njem. Otroci žrtve spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja ali otroške pornografije so posebej ranljive žrtve in jih je treba obravnavati na način, ki je najprimernejši glede na njihov položaj.

Ustrezni zaščitni ukrepi se uporabijo zlasti, kadar je storilec kaznivega dejanja otrokov družinski član. Poleg tega se mladim žrtvam zagotovi takojšen dostop do pravnega svetovanja in zastopanja, po potrebi tudi brezplačnega. Pomoč in podpora žrtvi nista pogojeni z njegovo pripravljenostjo sodelovati v kazenski preiskavi ali pri sojenju.

Preprečevanje

Osebam, ki so predmet pregona ali so bile obsojene zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, se predlagajo posebni programi, namenjeni zmanjševanju tveganja ponovitve kaznivih dejanj. Treba je tudi oceniti stopnjo nevarnosti teh oseb in morebitno tveganje za ponovitev kaznivega dejanja.

Kontekst

Ta direktiva nadomešča Okvirni sklep 2004/68/PNZ. Ker so nekatere žrtve trgovine z ljudmi obenem tudi otroci žrtve spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja, je ta direktiva v celoti usklajena z direktivo o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej.

Sklici

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v države članice

Uradni list

Direktiva 2011/93/EU

17.12.2011

18.12.2013

UL L 335, 17.12.2011

Zadnja posodobitev: 01.02.2012

Top