Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej

Trgovina z ljudmi povsod po svetu velja za enega od resnejših kaznivih dejanj. Gre za hudo kršitev človekovih pravic. Direktiva po vsej Evropski uniji vzpostavlja pravila za obravnavo tega grozljivega pojava.

AKT

Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ.

POVZETEK

Trgovina z ljudmi povsod po svetu velja za enega od resnejših kaznivih dejanj. Gre za hudo kršitev človekovih pravic. Direktiva po vsej Evropski uniji vzpostavlja pravila za obravnavo tega grozljivega pojava.

ČEMU JE TA DIREKTIVA NAMENJENA?

Določa minimalna skupna pravila za določanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in ustrezne kazni. Prav tako določa ukrepe, s katerimi bi lahko bolje preprečevali ta pojav in okrepili zaščito žrtev.

KLJUČNE TOČKE

Opredelitve pojmov

  • Kazniva so naslednja naklepna dejanja: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb z uporabo sile zaradi izkoriščanja.
  • Izkoriščanje vključuje najmanj: (i) spolno zlorabo ali prostitucijo ter (ii) prisilno delo ali storitve (vključno s prosjačenjem, suženjstvom, izkoriščanjem kriminalnih dejavnosti ali odstranitvijo organov).

Kazni: direktiva za ta kazniva dejanja določa najvišjo zaporno kazen najmanj petih let in najmanj desetih let v primeru oteževalnih okoliščin, na primer kadar je kaznivo dejanje storjeno zoper posebej ranljivo žrtev (kot so otroci) ali če je storjeno v okviru hudodelske združbe.

Pregon: države EU lahko preganjajo svoje državljane za kazniva dejanja, storjena v drugi državi EU, pri čemer lahko uporabijo preiskovalne ukrepe, kot je prisluškovanje (na primer telefonskim pogovorom ali izmenjavi elektronske pošte).

Podpora za žrtve: žrtve prejmejo pomoč pred, med in po koncu kazenskega postopka, da se jim omogoči uveljavljanje pravic v okviru statusa žrtev v kazenskih postopkih. Pomoč lahko zajema sprejem v zatočiščih ali zagotavljanje zdravniške in psihološke pomoči ter informacijskih storitev in tolmačenja.

Otroci in mladostniki (mlajši od 18 let) so deležni dodatnih ukrepov, kot so psihična in psihosocialna podpora, dostop do izobraževanja in po potrebi možnost dodelitve skrbnika ali zastopnika. Zagotovi se, da zaslišanje otrok poteka čim prej, v ustreznih prostorih in s pomočjo usposobljenih strokovnjakov.

Žrtve imajo pravico do policijske zaščite in pravnega svetovanja, da se jim omogoči odškodnina.

Preprečevanje: države EU morajo sprejeti ustrezne ukrepe za:

  • zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja trgovino z ljudmi,
  • kampanje osveščanja in usposabljanja uradnikov, da bi lažje prepoznavali in obravnavali žrtve in potencialne žrtve trgovine z ljudmi.

Imenovan je bil koordinator EU za boj proti trgovini z ljudmi, da se zagotovi enak in usklajen pristop k reševanju tega problema.

Komisija je v pomoč nacionalnim organom oblasti pri nadzoru nad zlorabami pravice do prostega gibanja izdala priročnik o porokah iz koristoljubja med državljani EU in državljani tretjih držav. Nekateri prisilni zakoni lahko, na primer, vključujejo elemente trgovine z ljudmi.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva je začela veljati 15. aprila 2011, države EU pa so jo v nacionalno zakonodajo morale prenesti do 6. aprila 2013.

OZADJE

Trgovina z ljudmi je izrecno prepovedana z Listino EU o temeljnih pravicah (člen 5), EU pa je oblikovala celovit pravni in politični okvir za reševanje tega problema, zlasti s to direktivo (2011/36/EU) ter Strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012-2016.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh politike in zakonodaje „Skupaj proti trgovini z ljudmi“, v poročilu Eurostat 2015 o tej temi ter v publikaciji Agencije za temeljne pravice 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

UL L 101, 15.4.2011, str. 1-11

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012-2016 (COM(2012) 286 final z dne 19. junija 2012).

Načrt EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (UL C 311, 9. 12. 2005, str. 1-12).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Pomagati nacionalnim organom v boju proti zlorabam pravice do prostega gibanja: Priročnik o reševanju problematike domnevnih navideznih sklenitev zakonske zveze med državljani EU in državljani tretjih držav v okviru prava EU o prostem gibanju državljanov EU (COM(2014) 604 final z dne 26. septembra 2014).

Delovni dokument osebja Komisije - Vmesno poročilo o izvajanju strategije EU za izkoreninjenje trgovine z ljudmi (SWD(2014) 318 final z dne 17. oktobra 2014).

Zadnja posodobitev 03.03.2015

Top