Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krepitev pravic žrtev v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krepitev pravic žrtev v EU

Cilj tega zakona EU je zagotoviti vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, da bi se okrepile pravice žrtev v EU.

AKT

Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah (UL L 181, 29.6.2013)

POVZETEK

Ta uredba EU vzpostavlja pravila za preproste in hitre mehanizme za priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, ki jih odredijo države EU.

Cilj je zagotoviti, da bodo imele žrtve (na primer žrtve nasilja v družini) ali osebe, katerih telesna in/ali duševna celovitost ali svoboda je ogrožena in ki uživajo ugodnosti zaščitnega ukrepa v eni državi EU, enako raven zaščite tudi v drugih državah EU, če se tja preselijo ali potujejo, ne da bi bili za to potrebni dolgotrajni postopki.

Zaščitni ukrep v eni državi EU je oblikovan za zaščito žrtev nasilja (npr. nasilja v družini, zalezovanja ali nasilja nad otroki), če je ogrožena telesna in/ali duševna celovitost ali svoboda te osebe.

Zaščitne ukrepe izda pravosodni ali drug organ na zahtevo ogrožene osebe. Številni zaščitni ukrepi se izdajo, ne da bi bila oseba, ki povzroča tveganje, vabljena na sodišče, zlasti v nujnih primerih.

V tujino se seli ali potuje vse več ljudi. Zato je nadvse pomembno zagotoviti, da se zaščitni ukrepi, sprejeti v eni državi EU, ohranijo tudi, če oseba potuje ali se preseli v drugo državo EU, ne da bi bili za to potrebni dolgotrajni postopki.

Namen standardiziranega večjezičnega potrdila je pospešiti postopek, tako da se zagotovi, da država EU, v katero se ogrožena oseba preseli, brez kakršnih koli vmesnih formalnosti prizna zaščitni ukrep, ki ga je izdala prva država EU.

Potrdilo vsebuje vse informacije, pomembne za priznavanje in po potrebi za izvrševanje zaščitnega ukrepa. Oblikovano je z naslednjim namenom:

  • pristojni organ prve države izda potrdilo zaščiteni osebi in o njem obvesti osebo, ki povzroča tveganje (na zahtevo zaščitene osebe se lahko zagotovi tudi prevod tega potrdila);
  • zaščitena oseba posreduje potrdilo in izvod zaščitnega ukrepa pristojnim organom druge države, ki nato po potrebi zagotovijo njegovo izvrševanje s prilagoditvijo dejanskih elementov zaščitnega ukrepa.

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 606/2013

11.1.2015

-

UL L 181 29.6.2013

POVEZANI AKTI

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ [UL L 315, 14.11.2012].

Ta direktiva nadomesti določbe Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ o položaju žrtev v kazenskem postopku. Prizadeva si za spodbujanje pravice do dostojanstva, življenja, fizične in duševne integritete, svobode in varnosti, spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravice do lastnine, načela nediskriminacije, načela enakosti med moškimi in ženskami, pravic otrok, starejših in invalidov ter pravice do poštenega sojenja, tj. za določitev minimalnih standardov na področju zaščite žrtev kaznivih dejanj na ravni EU.

Zadnja posodobitev: 07.03.2014

Top