Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starševska odgovornost in varstvo otrok (haaška konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starševska odgovornost in varstvo otrok (haaška konvencija)

 

POVZETEK:

Odločba 2003/93/ES o haaški konvenciji iz leta 1996 v zvezi z mednarodnimi pravnimi vidiki starševske odgovornosti in ukrepi za varstvo otrok

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

 • Ta odločba pooblašča države EU, da podpišejo haaško konvencijo.
 • Konvencija določa pravila, s katerimi bi izboljšali varstvo otrok v mednarodnih razmerah in se izognili neskladjem med različnimi nacionalnimi pravnimi sistemi.

Vse države EU so pogodbenice haaške konvencije. To pomeni, da se pri zadevah z državami zunaj EU, ki so pogodbenice konvencije, lahko zanašajo na skupne zakonske predpise za varstvo otrok, vpletenih v mednarodne spore.

KLJUČNE TOČKE

Kaj obsega konvencija?

Konvencija si prizadeva, da bi otrokom, starim do 18 let, zagotovila mednarodno varstvo, in sicer s tem, da določa:

 • katera država je pristojna, da sprejme ukrepe za varstvo otroka ali njegovega premoženja,
 • katero pravo se uporablja pri izvajanju te pristojnosti,
 • katero pravo se uporablja za starševsko odgovornost,
 • da se varstveni ukrepi priznavajo in izvajajo v vseh državah podpisnicah,
 • sodelovanje med državami podpisnicami.

Ukrepi za varstvo otrok se nanašajo na:

 • starševsko odgovornost,
 • pravico do varstva in vzgoje,
 • skrbništvo,
 • način zastopanja otroka,
 • namestitev otroka v rejništvo ali drugo obliko varstva,
 • nadzor nad tem varstvom,
 • način upravljanja otrokovega premoženja.

Katera država je odgovorna?

Država, pristojna za sprejemanje varstvenih ukrepov, je navadno država, v kateri je otrokovo običajno prebivališče.

Lahko pa je tudi država, na ozemlju katere se otroci nahajajo, če gre za:

 • begunce ali otroke, razseljene v drugo državo,
 • otroke, za katere ni mogoče ugotoviti običajnega prebivališča,
 • nujne primere (neobvezno).

Izjema

V posebnih primerih lahko pristojnost prevzame druga država članica, če se izkaže, da lahko bolje presodi otrokove koristi.

Katero pravo se uporablja?

 • Pristojna država izvaja pristojnost skladno s svojim pravom.
 • Izjemoma lahko uporablja ali upošteva pravo druge države, s katero je primer tesno povezan, če je to v skladu z otrokovimi koristmi.
 • Država lahko zavrne uporabo prava, ki ga določa konvencija, samo iz upravičenih razlogov v zvezi z javnim redom in ob upoštevanju otrokovih koristi.

Priznavanje in uveljavljanje

 • Ukrepe za varstvo otroka ali njegovega premoženja, ki jih skladno s to konvencijo sprejme država podpisnica, morajo priznati vse druge države podpisnice.
 • Država lahko zavrne priznanje samo v omejenem številu primerov, določenih v konvenciji.
 • Ko se varstveni ukrepi razglasijo za pravnomočne v drugi državi, jih mora ta država uveljaviti, kot če bi jih sprejela sama, in sicer skladno s svojim pravom.

Sodelovanje

 • Vsaka država podpisnica mora določiti enega ali več osrednjih organov, ki izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih določa konvencija.
 • Ti organi morajo sodelovati med seboj in si izmenjevati informacije ter spodbujati sodelovanje med pristojnimi organi v svojih državah.

OZADJE

Varstvo otrokovih pravic – informacije EU

AKT

Odločba Sveta 2003/93/ES z dne 19. decembra 2002 o pooblastitvi držav članic, da v interesu Skupnosti podpišejo haaško konvencijo iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (UL L 48, 21.2.2003, str. 1–2)

POVEZANI AKTI

Odločba Sveta 2008/431/ES z dne 5. junija 2008 o pooblastitvi nekaterih držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo haaško konvencijo iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok ali pristopijo k njej, ter pooblastitvi nekaterih držav članic, da dajo izjavo o uporabi ustreznih notranjih predpisov zakonodaje Skupnosti – Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (UL L 151, 11.6.2008, str. 36–48)

Zadnja posodobitev 26.07.2016

Top