Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akcijski načrt za stockholmski program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akcijski načrt za stockholmski program

Ta akcijski načrt predstavlja zemljevid za izvajanje političnih prednostnih nalog, določenih v stockholmskem programu za področje svobode, varnosti in pravic od leta 2010–14.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 20. aprila 2010 – Zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope Akcijski načrt izvajanja stockholmskega programa [COM(2010) 171 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu].

POVZETEK

Prednostne naloge Evropske unije (EU) za razvoj področja svobode, varnosti in pravic v obdobju 2010–14 so opredeljene v stockholmskem programu. Cilj tega akcijskega načrta je zagotavljanje teh prednostnih nalog in pripravo na prihodne izzive tako na evropski kot na globalni ravni.

Evropa pravic

Akcijski načrt predvideva ukrepe za zagotovitev zaščite temeljnih pravic. Ukrepi vključujejo uvedbo strožjih zakonov za varstvo podatkov z novim, obsežnim pravnim okvirom in vključevanje varstva podatkov v vse politike EU, pregon, preprečevanje kriminala in mednarodne odnose. Namen teh ukrepov je tudi boj proti vsem vrstam diskriminacije, rasizma, ksenofobije in homofobije. Posebna pozornost je namenjena varovanju otrokovih pravic in zaščiti ogroženih skupin, vključno z žrtvami kriminala in terorizma. Za zaščito žrtev kriminala in terorizma bo Komisija predlagala obsežen inštrument in praktične ukrepe, vključno z evropsko odredbo o zaščiti. Komisija bo prav tako pripravila zakonodajne predloge za pravice posameznikov v kazenskih postopkih in ukrepe, ki se nanašajo na pridržanje. Nadalje bo akcijski načrt zagotovil ukrepe za večjo vlogo evropskih državljanov, zlasti kar zadeva zaščito pravice do prostega gibanja, zaščito v državah nečlanicah EU, in državljansko udeležbo.

Evropa kot območje pravice

Za okrepitev evropskega pravosodja akcijski načrt predvideva ukrepe za nadaljnje izvajanje načela vzajemnega priznavanja. To vključuje zakonodajne predloge o pridobivanju in zbiranju dokazov, prepovedih in finančnih globah v kazenskih zadevah. Komisija bo pripravila tudi nov predlog zakona o civilnih zadevah, npr. povezanih z ločitvijo, in bo pregledala predpise, ki zadevajo sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah. Da bo načelo vzajemnega priznavanja učinkovito, bo Komisija sprejela ukrepe za okrepitev vzajemnega zaupanja. Tako bodo predlagani tudi ukrepi za razvoj skupnih minimalnih standardov tako v kazenskem kot civilnem pravu. Da bodo državljani od evropskega pravosodnega prostora imeli večjo korist, bo Komisija predlagala ukrepe za poenostavljanje dostopa do pravosodja, zlasti v okviru zakonodaje, ki se nanaša na dokumente o osebnem statusu, in za podporo gospodarskim dejavnostim, kot so zakonodajni predlogi o izvajanju sodb. Hkrati Komisija namerava povečati mednarodno navzočnost EU na področju civilnega in kazenskega prava, večinoma s pogajanji sporazumov in konvencij z državami nečlanicami EU.

Evropa, ki varuje

Za boljšo zaščito državljanov in obravnavanje čezmejnega kriminala akcijski načrt predvideva oblikovanje strategije notranje varnosti. Komisija si prav tako prizadeva za izboljšanje obstoječih varnostnih orodij, zlasti tistih, ki se nanašajo na upravljanje informacijskih tokov, in predlaga uporabo tehnološki varnostnih orodij, kot je evropski register obsojenih oseb, ki niso državljani EU. Akcijski načrt predvideva tudi ukrepe za izboljšane politike za boj proti čezmejnemu kriminalu, predvsem boljše sodelovanje med evropskimi organi pregona, med drugim med Evropskim policijskim uradom, Eurojustom in evropsko agencijo za sodelovanje na zunanjih mejah (Frontex), in boljše preprečevanje kriminala. Za zaščito pred hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom akcijski načrt predvideva tudi posebne ukrepe za boj proti kriminalu, vključno z zakonodajnimi predlogi na področjih:

 • trgovanja z ljudmi,
 • spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije,
 • kibernetskega kriminala in varnosti informacijskih omrežij,
 • gospodarskega kriminala in korupcije,
 • drog,
 • terorizma.

Komisija namerava prav tako okrepiti sposobnost EU za preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek, ter sposobnost EU za pripravljanje in odzivanje nanje. V ta namen akcijski načrt predvideva ukrepe, ki bodo dopolnili in izboljšali obvladovanje nesreč v EU.

Dostop do Evrope

Komisija bo sprejela ukrepe za nadaljnji razvoj celostnega pristopa k upravljanju zunanjih mej EU. Ukrepi vključujejo zakonodajne predloge za spremembo agencije Frontex, Zakonika o schengenskih mejah in evropskega sistema nadzorovanja meja (Eurosur). Komisija bo predvidela tudi ustanovitev Sistema vstopa/izstopa (EES) in Programa evidentiranja potnikov (RTP). Komisija bo nadaljevala liberalizacijo vizumov in se dogovarjala za sporazume o poenostavitvi vizumskih postopkov z državami nečlanicami EU in z vzpostavitvijo vizumskega informacijskega sistema (VIS).

Evropa solidarnosti

Komisija bo nadaljevala dinamično in obsežno priseljensko politiko, kar pomeni ukrepe za:

 • nadaljnji razvoj globalnega pristopa EU k migracijam za povečanje sodelovanja z državami nečlanicami EU,
 • podporo migracij za izpolnitev potrebe trgov delovne sile v državah EU,
 • spodbujanje vključevanja in pravic migrantov,
 • reševanje nelegalnega preseljevanja s sporazumi o vračanju oseb in s politikami glede vračanja,
 • upoštevanje položaja mladoletnikov brez spremstva.

Komisija bo prav tako nadaljevala skupno azilno politiko za ustanovitev skupnega območja zaščite za iskalce azila z delitvijo odgovornosti držav EU. Akcijski načrt predvideva tudi okrepljeno zunanjo razsežnost s sodelovanjem z Uradom visokega komisarja ZN za begunce in razvoj programa EU za ponovno naselitev ter nove programe za regionalno zaščito.

Evropa v globaliziranem svetu

Akcijski načrt ponavlja pomen povezave med notranjo in zunanjo razsežnostjo politik svobode, varnosti in pravice. Posledično predvideva ukrepe, ki bodo okrepili zunanjo razsežnost, zlasti za boljše sodelovanje in izmenjavo informacij med državami EU. Poleg tega je namen Komisije upoštevati zunanje razsežnosti v svojih odnosih z državami nečlanicami EU, med drugim v obliki različnih sporazumov in partnerskih sporazumov. Akcijski načrt predvideva tudi nadaljnjo podporo konvencijam Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, za varovanje podatkov, varstvo pravic otrok, proti kibernetskemu kriminalu in korupciji in podporo Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu.

Pot naprej

Za preoblikovanje političnih prednostnih nalog, vzpostavljenih s stockholmskim programom, v konkretne ukrepe in rezultate akcijski načrt predvideva ukrepe za:

 • ocenjevanje politik in mehanizmov svobode, varnosti in pravice,
 • usposabljanje strokovnjakov na področju prava in varnosti ter organov pregona,
 • dejavnosti za dvigovanje osveščenosti javnosti,
 • dialog s civilno družbo,
 • nove finančne programe.

Zadnja posodobitev: 28.05.2010

Top