Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Cilj ustanovitve Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) je okrepiti inovacijsko zmogljivost držav Evropske unije (EU) s povezovanjem visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij ter s spodbujanjem sinergij in sodelovanja med njimi, vse v skladu z najvišjimi standardi.

AKT

Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.

POVZETEK

EIT podpira povezovanje, sinergije in sodelovanje treh elementov trikotnika znanja - izobraževanja, raziskav in inovacij - s podpiranjem odličnosti, temelječe na strateških omrežjih, ki se na ta način oblikujejo.

Med drugim prispeva k financiranju „skupnosti znanja in inovacij“ (SZI), ki jih sestavljajo visokošolske ustanove, podjetja, raziskovalni inštituti in druge interesne skupine, ki sodelujejo v inovacijskih projektih.

Glavni cilji

Glavni cilji EIT so:

 • opredeliti prednostna področja in dejavnosti;
 • okrepiti ozaveščenost med morebitnimi partnerskimi organizacijami;
 • izbrati, imenovati in koordinirati SZI;
 • črpati potrebna sredstva iz javnih in zasebnih virov;
 • spodbujati priznavanje nazivov in diplom partnerskih visokošolskih ustanov, ki jih izdaja tudi EIT, v EU;
 • spodbujati širjenje dobrih praks, da se vzpostavi skupna kultura prenosa inovacij in znanja;
 • postati svetovno merilo odličnosti na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij;
 • spodbujati uporabo multidisciplinarnih pristopov k inovacijam;
 • zagotoviti dopolnjevanje in sinergije med svojimi dejavnostmi in drugimi programi EU;
 • ustanoviti forum interesnih skupin.

Upravljanje

EIT je bil ustanovljen leta 2008 kot neodvisni organ skupnosti s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. Njegove dejavnosti se izvajajo v skladu z ukrepi na regionalni, nacionalni in medvladni ravni. EIT ima pravno osebnost. Ima poseben statut, ki določa njegovo delovanje in odgovornosti glavnih akterjev, vključno s funkcijami upravnega odbora, direktorja in notranje revizije.

Skupnosti znanja in inovacij (SZI)

EIT je odvisen od SZI ali neodvisnih partnerstev med visokošolskimi ustanovami, raziskovalnimi inštituti, podjetji in drugimi interesnimi skupinami v inovacijskem procesu v obliki strateških omrežij.

Glavne dolžnosti SZI vključujejo:

 • inovacijske dejavnosti in naložbe z evropsko dodano vrednostjo;
 • prelomne znanstvene raziskave („visoka tehnologija“), katerih cilj je obravnavati temeljne interese gospodarstva (kot so surovine) ali družbe (kot je zdravje).
 • univerzitetno izobraževanje in dejavnosti usposabljanja (magistrski in doktorski študij) ter strokovno usposabljanje;
 • ozaveščanje in širjenje najboljših praks.

SZI se financirajo s sredstvi EIT in so izbrane na razpisih za zbiranje predlogov. Pri opredelitvi pravne oblike in sestave imajo v veliki meri proste roke.

Načeloma je obdobje delovanja SZI od 7 do 15 let z možnostjo podaljšanja.

SZI mora vključevati vsaj tri neodvisne partnerske organizacije, ustanovljene v vsaj treh različnih državah EU. Najmanj dve tretjini partnerskih organizacij, ki sestavljajo SZI, morata imeti sedež v državah EU. Vsaka SZI vsebuje vsaj eno visokošolsko ustanovo in eno zasebno podjetje.

Strateški inovacijski program EIT za obdobje 2014-2020

Prednostne naloge EIT, dolgoročna strategija in finančne potrebe so med drugim opisane v sedemletnih strateških inovacijskih programih (SIP). EIT na podlagi teh programov sprejema triletni delovni program, vključno z oceno finančnih potreb in virov.

Cilji in kazalniki uspešnosti EIT za obdobje 2014-2020 so opredeljeni v programu Obzorje 2020.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani EIT.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 294/2008

29.4.2008

-

UL L 97, 9.4.2008, str. 1-12

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EC) št. 1292/2013

1.1.2014

-

UL L 347, 20.12.2013, str.174-184

POVEZANI AKTI

Sklep 2008/634/ES, sprejet v medsebojnem soglasju predstavnikov vlad držav članic, z dne 18. junija 2008 o določitvi sedeža Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) (Uradni list L 206, 2.8.2008).

Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014-2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (Uradni list L 347, 20.12.2013).

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014-2020) - Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (Uradni list L 347, 20.12.2013).

Sklep št. 1312/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2011 o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) - prispevek EIT k bolj inovativni Evropi (Uradni list L 347, 20.12.2013).

Zadnja posodobitev 25.11.2014

Top