Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vstop in prebivanje raziskovalcev iz držav zunaj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vstop in prebivanje raziskovalcev iz držav zunaj EU

POVZETEK:

Direktiva 2005/71/ES o posebnem postopku za dovolitev vstopa znanstvenim raziskovalcem iz držav zunaj EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva uvaja poseben postopek za dovolitev vstopa in prebivanje državljanov iz držav zunaj EU za namene izvajanja raziskovalnega projekta v EU za obdobje, daljše od treh mesecev.
 • Ta postopek vzpostavlja odobrene raziskovalne organizacije kot ključne akterje v samem postopku priseljevanja, saj imajo osrednjo vlogo pri tematskem ocenjevanju kandidatov in njihovih raziskovalnih projektov.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za državljane držav zunaj EU, razen kadar se uporabljajo ugodnejše določbe dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med EU oziroma med EU in njenimi državami članicami ter eno ali več državami zunaj EU.

Ne uporablja se za:

 • prosilce za azil ali subsidiarno zaščito ali v okviru programov začasne zaščite;
 • študente doktorskega študija, ki izvajajo raziskave v zvezi s svojimi disertacijami kot študentje (to je zajeto v Direktivi 2004/114/ES o pogojih za sprejem državljanov držav zunaj EU za namene študija, poklicnega usposabljanja ali prostovoljnega dela);
 • državljane držav zunaj EU, katerih izgon je bil začasno preklican zaradi dejanskih ali pravnih razlogov;
 • raziskovalce, ki jih raziskovalna organizacija premesti v drugo raziskovalno organizacijo v drugi državi EU.

Raziskovalne organizacije

Vsako raziskovalno organizacijo, ki želi gostiti raziskovalca, mora najprej odobriti država EU, v kateri je ta organizacija. Te odobritve so običajno veljavne najmanj pet let. Vsaka država EU mora vsako leto objaviti seznam odobrenih raziskovalnih organizacij.

Raziskovalne organizacije morajo z raziskovalcem podpisati „sporazum o gostovanju“, tj. pravno pogodbo. Ta zahteva, da:

 • se raziskovalec zaveže, da bo dokončal raziskovalni projekt;
 • se organizacija strinja, da bo gostila raziskovalca, če je bilo raziskovalcu izdano dovoljenje za prebivanje.

Vstop raziskovalcev

Države EU morajo sprejeti raziskovalce, če:

 • predložijo veljavni potni list ali enakovredne potne listine;
 • predložijo sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo;
 • predložijo izjavo o prevzemu finančne odgovornosti, ki jo je izdala raziskovalna organizacija;
 • ne pomenijo nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Države EU morajo izdati dovoljenje za prebivanje za eno leto ali več in ga vsako leto podaljšati. Če se za raziskovalni projekt načrtuje, da bo trajal manj kot leto dni, je treba izdati dovoljenje za prebivanje za obdobje trajanja projekta. Dovoljenje se lahko za enako obdobje trajanja izda tudi družinskim članom raziskovalca.

Imetniki dovoljenja za prebivanje imajo pravico do enake obravnave kot državljani glede:

 • priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij;
 • delovnih pogojev, vključno s plačilom in odpuščanjem;
 • socialnega zavarovanja, kakor je opredeljeno z nacionalno zakonodajo;
 • davčnih olajšav;
 • dostopa do blaga in storitev ter dobave blaga in storitev, ki je na voljo javnosti.

Postopek

Vsaka država EU določi, ali mora vlogo za dovoljenje za prebivanje predložiti raziskovalec ali raziskovalna organizacija.

Vloge je treba predložiti v državi prebivališča raziskovalca prek diplomatskih ali konzularnih organov države EU, v kateri raziskovalec želi izvajati raziskavo.

Države EU lahko v svoji nacionalni zakonodaji tudi predvidijo možnost, s katero lahko prosilci predložijo vloge na njihovem ozemlju.

Razveljavitev

Direktiva (EU) 2016/801 razveljavlja in nadomešča Direktivo 2005/71/ES s 24. majem 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 23. novembra 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 12. oktobra 2007.

OZADJE

Mobilnost raziskovalcev je ključni element pri pridobivanju in izmenjavi znanja. Pri doseganju tega lahko pomaga poenostavitev postopkov vstopa in prebivanja za raziskovalce iz držav zunaj EU.

Več informacij je na voljo na strani:

AKT

Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L 289, 3.11.2005, str. 15–22)

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L 375, 23.12.2004, str. 12–18)

Priporočilo Komisije 2005/251/ES z dne 11. marca 2005 o Evropski listini za raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (UL L 75, 22.3.2005, str. 67–77)

Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21–57)

Zadnja posodobitev 09.08.2016

Top