Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohezijska politika – dialog z regionalnimi in lokalnimi oblastmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kohezijska politika – dialog z regionalnimi in lokalnimi oblastmi

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2003) 811 final) – Dialog z združenji lokalnih in regionalnih oblasti o oblikovanju politik EU

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

  • Sporočilo si prizadeva formalizirati sistematičen dialog* med Evropsko komisijo in lokalnimi ter regionalnimi oblastmi o pripravi novih politik EU.
  • Ta dialog podpira pomen in status lokalnih in regionalnih oblasti v EU.

KLJUČNE TOČKE

To sporočilo:

Poznejši razvoj

  • Leta 2012 sta OR in Evropska komisija podpisala prenovljeni sporazum o sodelovanju (protokol), ki je spodbudil teritorialni dialog Odbora regij z lokalnimi in regionalnimi oblastmi zaradi nadaljnjega vključevanja v proces oblikovanja politike EU.
  • Protokol priznava koristi platforme in omrežja OR kot točke dostopa za lokalne in regionalne oblasti. Komisiji omogoča, da po potrebi razširi svoje analize lokalnih in regionalnih vidikov v ocenah učinka.
  • Leta 2015 je Komisija objavila agendo za boljše pravno urejanje*. Ta podpira njen pristop k odprtemu, preglednemu in boljšemu posvetovanju o novi in obstoječi zakonodaji v strokovnih skupinah, na platformi REFIT* in v odboru za regulativni nadzor, ki nadzoruje ocene učinka. OR je zdaj predstavljen na platformi REFIT.

OZADJE

* KLJUČNI POJMI

Sistematičen dialog: proces, ki zagotavlja, da se lahko prispevek lokalne in regionalne oblasti zavaruje v celotnem procesu razvoja politike.

Boljše pravno urejanje: zagotavlja, da ukrepi temeljijo na dokazih, da so dobro načrtovani in dosegajo oprijemljive in trajnostne koristi za državljane, podjetja in družbo.

Platforma REFIT: pobuda Komisije, da bi poenostavili zakonodajo EU in zmanjšali stroške pravne ureditve, kar bi dalo jasen, stabilen in predvidljiv sklop pravil, ki podpirajo rast in delovna mesta.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije – Dialog z združenji lokalnih in regionalnih oblasti o oblikovanju politik Evropske unije (COM(2003) 811 final z dne 19. decembra 2003).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L 74, 14.3.2014, str. 1–7).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU (COM(2015) 215 final z dne 19. maja 2015).

Zadnja posodobitev 25.10.2016

Top