Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Operativne prednostne naloge Evropske investicijske banke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Operativne prednostne naloge Evropske investicijske banke

 

POVZETEK

Kot banka EU Evropska investicijska banka (EIB) zagotavlja financiranje in strokovno znanje za dobre in trajnostne investicijske projekte v Evropi in zunaj nje. Je v lasti 28 držav EU, projekti, ki jih podpira, pa prispevajo k pospeševanju ciljev politike EU. Prednostne naloge Banke, ki se izvajajo, se odražajo v operativnem načrtu 2015–2017.

KAJ JE NAMEN TEGA OPERATIVNEGA NAČRTA 2015–2017?

Načrt, ki je bil odobren aprila 2015, podrobno navaja, kako namerava EIB kar najbolje uporabiti svoje vire za financiranje projektov, vključno s podporo, predvideno v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki naj bi bil vplačan iz dodatnega jamstva iz proračuna EU.

KLJUČNE TOČKE

Vlaganje v obnovo konkurenčnosti EU

EIB ohranja dobro izhodišče, da podpira rast naložb, krepi ekonomsko in socialno kohezijo, ohranja zaposlenost in ima pomembno vlogo pri obnavljanju konkurenčnosti EU.

Še naprej je zelo odzivna na gospodarsko okolje in dokazuje svojo vlogo kot „Banka EU“. To je bilo poudarjeno s povečanjem kapitala v znesku 10 milijard EUR leta 2012. To omogoča dodatno financiranje izvedljivih naložbenih projektov v obsegu 180 milijard EUR med letoma 2013 in 2015 v EU z osredotočenostjo na projekte s ciljem trajnostne dolgoročne rasti in zaposlovanja. EIB je na dobri poti, da izpolni in morda celo preseže te cilje, ter namerava nadaljevati svojo pomembno spodbujevalno vlogo pri reševanju tekočih naložb EU in izzivov konkurenčnosti.

EIB namerava ohraniti pomemben obseg posojanja v obdobju 2015–2017, vključno z obsežnim proticikličnim prispevkom v podporo naložbenim dejavnostim v EU.

Zunaj EU bo Banka še naprej podpirala politiko EU in nadaljevala s spodbujanjem rasti zasebnega sektorja, oboje s podpiranjem dostopa do finančnih sredstev za MSP in tako zelo potrebno gospodarsko in socialno infrastrukturo ter z zagotavljanjem svetovanja in tehnične pomoči.

Strateško partnerstvo med EIB in Evropsko komisijo

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je strateško partnerstvo med Evropsko komisijo in EIB, ki ga je vzpostavila skupina EIB (EIB in Evropski investicijski sklad – EIS), da bi odpravil nedelovanje trga z zmanjševanjem tveganja v projektih za spodbujanje nadaljnjega vlaganja.

EIB bo prispevala 5 milijard EUR za novo pobudo skupaj z jamstvom v višini 16 milijard EUR iz proračuna EU. To bo omogočilo EFSI, da v obdobju 2015–2017 sprosti dodatne naložbe v višini najmanj 315 milijard EUR.

Vrednost posojanja

EIB posoja organom javnega sektorja in zasebnim podjetjem. Da bi projekt dobil podporo, mora pospeševati cilje EU in biti dober ekonomsko, tehnično, okoljsko in finančno.

OZADJE

EIB, ki je bila ustanovljena leta 1958, je banka EU za dolgoročna posojila. Leta 1994 je bil ustanovljen EIS, da bi podprl razvoj hitro rastočih malih in srednjih podjetij (MSP) in/ali podjetij, ki so dejavna v novih tehnologijah. EIB je večinski delničar in izvajalec EIS. Leta 2000 je bila ustanovljena skupina EIB, ki jo sestavljata EIB in EIS. Znotraj skupine EIB dodeljuje srednje- in dolgoročna bančna posojila, EIS pa se specializira za posle tveganega kapitala in zagotavljanje jamstev za MSP.

AKT

Skupina Evropske investicijske banke: Operativni načrt 2015–2017, 8. maj 2015

POVEZANI AKTI

Člen 309 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Uredba (EU) št. 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 1–38)

Zadnja posodobitev 15.10.2015

Top