Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Solidarnostni sklad Evropske unije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Solidarnostni sklad Evropske unije

Evropska unija (EU) je vzpostavila Solidarnostni sklad, da bi omogočila učinkovito in fleksibilno odzivanje v primeru večjih naravnih nesreč v državi članici ali državi, ki se pogaja o članstvu.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije.

POVZETEK

Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) je bil ustanovljen leta 2002 in zagotavlja finančno pomoč državam EU, ki se spopadajo z večjimi naravnimi nesrečami. Novi predpisi, sprejeti leta 2014 (Uredba (EU) št. 661/2014), poenostavljajo delovne postopke in pojasnjujejo merila upravičenosti ter zajemajo sušo.

Pogoji za pomoč ob nesrečah

SSEU lahko zagotovi finančno pomoč, če skupna neposredna škoda, ki jo povzroči nesreča, presega 3 milijarde EUR (v cenah iz leta 2011) ali 0,6 % bruto nacionalnega dohodka države, pri čemer se upošteva nižja vrednost.

Čeprav so v središču ravno velike nesreče, je pomoč na voljo tudi za bolj omejene regionalne nesreče, za katere prag upravičenosti znaša 1,5 % bruto domačega proizvoda (BDP) regije ali 1 % v primeru najbolj oddaljenih regij.

Strategije za preprečevanje nesreč in obvladovanje tveganja

Novi predpisi spodbujajo države EU k oblikovanju strategij za preprečevanje nesreč in obvladovanje tveganja, tako da zahtevajo predložitev poročil pred vložitvijo vlog in po njej. Prizadete države tvegajo zmanjšanje ali zavrnitev pomoči, če večkrat kršijo svoje obveznosti izvrševanja zakonodaje EU o preprečevanju tveganja naravnih nesreč.

Države upravičenke

SSEU zajema države EU in države, ki se pogajajo za članstvo v EU.

Za kaj se uporablja SSEU?

SSEU dopolnjuje javno porabo samih držav za financiranje bistvenih nujnih ukrepov. Ti vključujejo:

  • usposobitev bistvene infrastrukture, npr. na področju energetike, vode, zdravja in izobraževanja;
  • začasno nastanitev in financiranje reševalnih služb za zadovoljitev neposrednih storitev;
  • zagotovitev preventivne infrastrukture, kot so nasipi;
  • ukrepe za zaščito kulturne dediščine;
  • ureditev okolice.

Škoda na zasebni lastnini ali izguba dohodka, za katere se šteje, da ju je mogoče zavarovati, ni vključena.

Vloge za pomoč

Prizadeta država mora vložiti vlogo pri Evropski komisiji v 12 tednih po nesreči. Finančno pomoč, ki jo predlaga Komisija, morata nato odobriti Svet in Evropski parlament.

Proračun

SSEU se financira s sredstvi zunaj običajnega proračuna EU (tj. z dodatnim denarjem, ki ga zberejo države EU). Najvišji letni proračun znaša 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) in vključuje tudi vsa sredstva, ki ostanejo iz predhodnega leta.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 2012/2002

15.11.2002

-

UL L 311, 14.11.2002

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 661/2014

28.6.2014

-

UL L 189, 27.6.2014

POVEZANI AKTI

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013).

Zadnja posodobitev: 10.08.2014

Top