Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 – ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravni okvir za ekološke proizvode. Vsebuje osnovne cilje in splošna načela za ekološko kmetovanje in predstavlja pravila za pridelavo, označevanje, nadzor in trgovanje z državami zunaj EU.

Pri usklajevanju pravil o pridelavi, označevanju in nadzoru ekoloških proizvodov si prizadeva zagotoviti:

lojalno konkurenco med pridelovalci in

večje zaupanje potrošnikov v te proizvode.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Okvir ureja:

kmetijske proizvode (vključno z ribogojskimi proizvodi), bodisi predelane bodisi nepredelane in namenjene za prehrano ljudi;

krmo za živali;

vegetativni razmnoževalni material (npr. korenine in cepiče) ter semena, ki se uporabljajo za posevke;

kvasovke, ki se uporabljajo kot hrana ali krma.

Cilji in načela

Cilji se osredotočajo na trajnostno kmetijstvo in kakovost pridelave, ki mora izpolnjevati potrebe potrošnikov.

Splošna načela se nanašajo na primer na posebne postopke pridelave, uporabo naravnih virov in stroge omejitve sintetičnih kemičnih surovin.

Uredba določa tudi posebna načela o kmetovanju, predelavi ekološke hrane in ekološki krmi za živali.

Pravila pridelave

V skladu s splošnimi pravili za ekološko pridelavo so gensko spremenjeni organizmi (GSO) prepovedani v vseh oblikah. Pravila o označevanju hrane omogočajo izvajalcem, da zagotovijo skladnost s to prepovedjo. Tudi obdelava z ionizirajočim sevanjem je prepovedana.

Tisti, ki želijo poslovati z obema vrstama kmetijske proizvodnje (ekološko in neekološko), morajo zagotoviti, da so živali in zemljišče v teh dveh dejavnostih ločeni.

Ekološka pridelava rastlin mora izpolnjevati nekatera pravila o:

obdelavi zemlje, ki mora ohraniti življenje in naravno rodovitnost;

preprečevanju škode, ki mora temeljiti na naravnih postopkih, vendar lahko uporablja omejeno število fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je odobrila Evropska komisija (člen 16 Uredbe);

semenih in rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki morajo biti pridelani z uporabo ekoloških postopkov;

čistilnih sredstvih, za katera je treba zaprositi za dovoljenje pri Komisiji.

Tudi divje rastline, nabrane v nekaterih območjih, so uvrščene med ekološke proizvode, če izpolnjujejo nekatere pogoje v zvezi z njihovim nabiranjem in poreklom (npr. kraj, kjer so nabrane, ne sme biti najmanj 3 leta obdelovan s proizvodi, ki niso odobreni). Tudi morske alge se lahko štejejo za ekološki proizvod, če kraj njihove predelave in nabiranja izpolnjuje nekatere pogoje.

Ekološka živinoreja mora izpolnjevati nekatera pravila o:

poreklu živali – rojene in vzrejene morajo biti na ekoloških kmetijskih gospodarstvih;

živinorejskih upravljavskih praksah in oskrbi rejnih živali, ki se med drugim nanašajo na nekatere značilnosti bivanja živali;

načinih vzreje živali, ki so na splošno naravni;

krmi za živali, ki mora biti ekološka;

preprečevanju bolezni;

čiščenju in razkuževanju, ki vključujeta izključno uporabo izdelkov, ki jih odobri Komisija.

Podobna posebna pravila se uporabljajo za živali v ribogojstvu.

Komisija odobri uporabo omejenega števila proizvodov in snovi pri ekološkem kmetovanju. Ti proizvodi so lahko za oskrbo rastlin, krmo za živali, in čiščenje stavb, ki se uporabljajo za rejne živali in pridelavo rastlin. Komisija lahko določi tudi nekatere omejitve in pogoje za uporabo teh proizvodov.

Kmetijska gospodarstva, ki vstopajo v novo ekološko kmetijsko dejavnost, morajo upoštevati obdobje preusmeritve – prehodno fazo, v kateri je treba spoštovati ekološke prakse. Uredba določa pravila, ki urejajo to obdobje preusmeritve.

Organsko predelana krma mora vsebovati ekološke surovine in ne sme biti obdelana z uporabo kemičnih topil. Predelana hrana mora vsebovati predvsem sestavine kmetijskega izvora. Druge sestavine so dovoljene, če je bilo zaprošeno dovoljenje pri Komisiji. Ekološke kvasovke morajo biti pridelane iz ekoloških substratov in drugih odobrenih sestavin.

Komisija lahko določi izjeme za določbe o ciljih, pravilih pridelave in označevanju. Te izjeme morajo biti omejene časovno in se uporabljati za nekatere posebne primere.

Označevanje

Označevanje, oglaševanje ali poslovni dokumenti lahko uporabljajo izraze, kot sta „eko“ in „bio“ , za opisovanje ekološkega proizvoda, njegovih sestavin ali surovin.

Označevanje ekološkega proizvoda mora biti jasno vidno na embalaži in vsebovati sklicevanje na izvajalca nadzora, ki potrjuje zadevni proizvod.

Od 1. julija 2010 je uporaba logotipa EU na ekoloških proizvodih obvezna, ker je to oznaka za poreklo surovin, uporabljenih v proizvodu. Ta navedba mora biti prikazana v istem vidnem polju kakor logotip EU.

Nadzor

Usklajenost z določbami v tej uredbi je zajamčena s sistemom nadzora, ki temelji na Uredbi (ES) št. 882/2004 ter previdnostnih in nadzornih ukrepih, ki jih je sestavila Komisija. Ta sistem jamči sledljivost hrane v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002.

Ocena tveganja za kršitve določa vrsto in pogostost nadzora. Nadzor organizirajo organi, ki jih imenujejo države EU. Pod določenimi pogoji lahko ti organi prenesejo dolžnosti nadzora na akreditirane izvajalce, vendar ostanejo odgovorni za nadzor nad izvajanjem nadzora in odobrijo izjeme. Države EU morajo redno obveščati Komisijo o seznamu organov in izvajalcev nadzora (najnovejši seznam izvajalcev ali organov, odgovornih za nadzor, je bil objavljen leta 2014).

Organi morajo nadzirati tudi dejavnosti vsakega izvajalca, ki je vključen v trženje ekološkega proizvoda, preden je dan v promet. Po tem nadzoru izvajalec prejme potrdilo, da je proizvod v skladu s to uredbo. Če so opažene nepravilnosti, mora organ zagotoviti, da označevanje spornih proizvodov ne vključuje nobenega sklicevanja na ekološko pridelavo.

Trgovina z državami zunaj EU

Tudi proizvodi iz držav zunaj EU se lahko prodajajo na trgu EU kot ekološki proizvodi, če so v skladu s to uredbo in so bili podvrženi nadzoru. Ta nadzor lahko izvaja bodisi izvajalec, ki ga prizna EU, ali akreditirani izvajalec nadzora.

Trženje in statistični nadzor

Trženja ekološkega proizvoda ne sme noben organ države EU, razen organa, ki je opravil inšpekcijski pregled proizvoda, na noben način ovirati.

Komisija izvaja statistični nadzor dejavnosti na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo države EU. Regulativni odbor za ekološko pridelavo pomaga Komisiji pri opredeljevanju politik za ekološko kmetovanje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. januarja 2009.

OZADJE

Ta uredba je bila pripravljena kot del vrste pobud za spodbujanje ekološkega kmetovanja. V letu 2014 je Komisija odobrila Akcijski načrt za prihodnjo ekološko pridelavo v Evropi,

Uredba (ES) št. 834/2007 je trenutno predmet predloga, da se razveljavi in nadomesti z uredbo, ki si prizadeva poenostaviti zakonodajo, pojasniti nekatera pravila in obravnavati nekatere slabosti v sistemu nadzora.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1–23)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 834/2007 so vključeni v izvirni dokument. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Pravila za izvajanje

Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (Uradni list L 250, 18.9.2008, str. 1–84)

Zadnja posodobitev 29.10.2015

Top