Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje primernih pregledov hrane in živalske krme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje primernih pregledov hrane in živalske krme

Hrana za ljudi in krma za živali morata biti varni in zdravi. Izvajan je uradni nadzor, s katerim se zagotavlja, da se visoke standarde Evropske unije (EU) upošteva, in preverja, ali se posamezne zakone v celoti izvaja.

AKT

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali

POVZETEK

Hrana za ljudi in krma za živali morata biti varni in zdravi. Izvajan je uradni nadzor, s katerim se zagotavlja, da se visoke standarde Evropske unije (EU) upošteva, in preverja, ali se posamezne zakone v celoti izvaja.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba z reorganizacijo uradnih nadzorov, tako da so ti vključeni v vse stopnje proizvodnje ter vse sektorje, zapolnjuje vrzeli v obstoječi zakonodaji. Določa odgovornosti nacionalnih in evropskih inšpektorjev. Cilj je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati tveganja za ljudi ali živali na sprejemljivo raven, zagotoviti poštene prakse v trgovini s hrano in krmo ter zaščititi javnost.

KLJUČNE TOČKE

 • Nacionalni organi morajo redno in brez opozorila opravljati uradni nadzor, ki temelji na prepoznanih tveganjih, predhodnim izkazom o skladnosti, ki ga je pridobil lastnik podjetja, in kakršnihkoli informacijah o neskladnosti.
 • Nadzor je lahko opravljen v katerikoli fazi proizvodnje, predelave ali distribucije.
 • Vsaka vlada države EU mora določiti nacionalni organ, ki je odgovoren za učinkovitost in neodvisnost nadzora.
 • Vlade morajo zagotoviti ustrezno financiranje za potrebno osebje in druge vire.
 • Pripravljeni in izvedljivi morajo biti nacionalni načrti ukrepov, če pride do izrednega dogodka in v primeru, da je ugotovljeno, da hrana ali krma predstavlja resno tveganje za ljudi ali živali.
 • Večletni nacionalni načrti nadzora vsebujejo splošne podrobnosti o strukturi in organizaciji vzpostavljenih sistemov nadzora. O teh se letno poroča Komisiji.
 • Splošna javnost mora imeti dostop do informacij o izvedenem nadzoru, razen če gre za poslovne skrivnosti, kot so zaupna gradiva in osebni podatki.
 • Določijo se laboratoriji, v katerih se analizirajo vzorci, ki se jih zbere med nadzorom.
 • Nadzor se uporablja tudi za hrano in krmo, uvoženo v EU.
 • Evropska komisija v državah EU izvaja splošni in posebni nadzor z namenom zagotavljanja izvajanja večletnih nacionalnih načrtov nadzora.
 • Uredba (EU) št. 652/2014 zagotavlja sredstva iz proračuna EU za pokrivanje stroškov, ki jih imajo nacionalni organi, države izven EU in mednarodne organizacije. Vsota za obdobje 2014-2020 je 1 891 936 000 EUR.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 20. maja 2004.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o uradnem nadzoru in izvrševanju.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 882/2004

20.5.2004

-

UL L 191, 28.5.2004, str. 1-52

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1029/2008

10.11.2008

-

UL L 278, 21.10.2008, str. 6

Uredba (ES) št. 596/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009, str. 14-92

Uredba (ES) št. 1162/2009

4.12.2009

-

UL L 314, 1.12.2009, str. 10-12

Uredba EU št. 87/2011

23.2.2011

-

UL L 29, 3.2.2011, str. 1-4

Uredba EU št. 208/2011

23.3.2011

-

UL L 58, 3.3.2011, str. 29-35

Uredba EU št. 563/2012

1.7.2012

-

UL L 168, 28.6.2012, str. 24-25

Uredba EU št.702/2013

27.7.2013

-

UL L 199, 24.7.2013, str. 3-4

Uredba EU št. 652/2014

30.6.2014

-

UL L 189, 27.6.2014, str. 1-32

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 882/2004 so vključeni v izvirno besedilo. Ta konsolidirana različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 19.06.2015

Top