Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2160/2003 o varovanju zdravja ljudi pred salmonelo in drugimi opredeljenimi povzročitelji zoonoz, ki se prenašajo z živili

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je zagotoviti odkrivanje in nadzor salmonele na vseh ravneh, zlasti na ravni primarne proizvodnje (tj. vzreje perutnine in drugih rejnih živali) in v krmi, ter zmanjšati razširjenost bolezni in tveganje za javno zdravje.

KLJUČNE TOČKE

Salmonela je bakterija, ki je pogosto prisotna v črevesju zdravih ptic in sesalcev in ki lahko povzroči bolezen salmonelozo pri ljudeh prek okuženih živil, zlasti jajc in svinjskega mesa, v manjši meri pa tudi prek perutninskega mesa. Simptomi vključujejo vročino, drisko in trebušne krče.

Področje uporabe

Uredba obravnava:

 • cilje zmanjšanja salmonele (in drugih povzročiteljev zoonoz*);
 • potrjevanje programov nadzora, ki so jih uvedle države EU ter proizvajalci živil in krme;
 • pravila glede nekaterih metod, ki se uporabljajo za zmanjševanje razširjenosti;
 • pravila glede trgovine znotraj EU ter uvoza nekaterih živali in njihovih proizvodov iz držav zunaj EU.

Ne uporablja se za primarno proizvodnjo za lastno domačo uporabo ali neposredno lokalno dobavo v majhnih količinah.

Cilji EU

Evropska komisija je po posvetovanju z državami EU predlagala cilje nadzora na ravni primarne proizvodnje. Ti so izraženi kot dovoljen maksimalni odstotek okuženih čred ali jat, zahtevano minimalno zmanjšanje in rok, v katerem mora biti ta cilj dosežen.

Cilji EU, ki morajo biti doseženi v treh letih od začetka v zadevnem letu za vsako skupino živali, so bili določeni za:

 • 2007: matične jate piščancev (Gallus gallus),
 • 2008: nesnice,
 • 2009: brojlerje,
 • 2010: purane.

Nacionalni programi nadzora

Da bi države EU dosegle te cilje, so morale pripraviti nacionalne programe nadzora, ki obsegajo najmanj proizvodnjo krme, primarno vzrejo živali ter predelavo in pripravo živil, da bi:

 • odkrili okužbo;
 • opredelili odgovornosti javnih organov ter proizvajalcev živil in krme;
 • obravnavali posebne nadzorne ukrepe, zlasti za varovanje javnega zdravja, vključno z načinom uporabe protimikrobnih sredstev in cepiv (glejte Uredbo Komisije (ES) št. 1177/2006);
 • po potrebi ocenili napredek in pregled.

Te nacionalne programe mora odobriti in sofinancirati Evropska komisija.

Jajca

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 je bila spremenjena Uredba (ES) št. 2160/2003 in prepovedano dajanje na trg jajc iz jat kokoši nesnic, ki so okužene z nekaterimi vrstami salmonele.

Druga živila

V celotni živilski verigi so ukrepi, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 2160/2003, dopolnjeni z mikrobiološkimi merili za bakterijo Salmonella, L. monocytogenes in druge povzročitelje zoonoz ali njihove pokazatelje, ki so določeni v Uredbi (ES) št. 2073/2005. Ta uredba določa mikrobiološka merila za nekatere mikroorganizme in pravila za nosilce živilske dejavnosti v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 852/2004 o higieni živil.

S samim mikrobiološkim testiranjem ni mogoče zagotoviti varnosti testiranih živil, vendar pa ta merila določajo cilje in referenčne točke, ki živilskim podjetjem in organom pomagajo upravljati in spremljati varnost hrane.

Posebna zagotovila glede salmonele pri dajanju na trg v nekaterih državah EU

Jate ali živila je treba testirati na salmonelo pred njihovim dajanjem na trg na Finskem, Švedskem in Norveškem (žive živali, jajca in meso) ter na Danskem (jajca), rezultat testiranja pa je treba vključiti v ustrezna zdravstvena spričevala EU.

 • Odločba Sveta 95/410/ES o perutnini za zakol.
 • Odločba Komisije 2004/235/ES o nesnicah.
 • Odločba Komisije 2003/644/ES o matičnih kokoših.
 • Uredba Komisije (ES) št. 1688/2005 o nekaterih vrstah mesa in jajc.

Uvoz

Države zunaj EU, ki želijo pridobiti uradno dovoljenje za izvoz žive perutnine, valilnih ali konzumnih jajc v EU, morajo izvajati enakovredne programe nadzora. Takšne odobritve ureja Odločba Komisije 2007/843/ES. Živila, ki se izvažajo v EU, morajo izpolnjevati merila za varnost živil, enakovredna jamstva pa morajo biti zagotovljena tudi v zvezi s proizvodnimi higienskimi merili.

Evropski in nacionalni referenčni laboratoriji

Komisija je določila in financira delovni program evropskih referenčnih laboratorijev za vsakega od najpomembnejših povzročiteljev zoonoz. Države EU so določile nacionalne referenčne laboratorije za analizo in testiranje teh povzročiteljev zoonoz.

Poročila

Trendi na področju pojava povzročiteljev, ki se prenašajo z živili, pri ljudeh, v živilih, pri živalih in v krmi, so na voljo na spletnem mestu Evropske agencije za varnost hrane. Posebej je treba opozoriti na dejstvo, da se je pojav salmoneloze pri ljudeh zmanjšal s skoraj 200 000 primerov na leto v letu 2004 na približno 90 000 primerov v letu 2014.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 12. junija 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Povzročitelj zoonoz: bakterija, kot je salmonela, ki povzroča okužbe ali bolezni, ki se prenašajo neposredno ali posredno med živalmi in ljudmi, na primer v okuženih živilih ali s stikom.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (UL L 325, 12.12.2003, str. 1–15)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2160/2003 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Sveta95/410/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem v matični ustanovi perutnine za zakol, namenjene na Finsko in Švedsko (UL L 243, 11.10.1995, str. 25–28)

Prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 2003/644/ES z dne 8. septembra 2003 o dodatnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke matične perutnine in enodnevnih piščancev, za vnos v jate matične perutnine ali jate perutnine za proizvodnjo, na Finsko in Švedsko (UL L 228, 12.9.2003, str. 29–34)

Odločba Komisije 2004/235/ES z dne 1. marca 2004 o dodatnih jamstvih glede salmonele za pošiljke nesnic na Finsko in Švedsko (UL L 72, 11.3.2004, str. 86–90)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1–54)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 1688/2005 z dne 14. oktobra 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke nekaterih vrst mesa in jajc na Finsko in Švedsko (UL L 271, 15.10.2005, str. 17–28)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L 338, 22.12.2005, str. 1–26)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini (UL L 212, 2.8.2006, str. 3–5)

Uredba Komisije (ES) št. 1237/2007 z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe 2006/696/ES v zvezi z dajanjem na trg jajc iz jat kokoši nesnic, ki so okužene s salmonelo (UL L 280, 24.10.2007, str. 5–9)

Uredba Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L 73, 19.3.2009, str. 5–11)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 200/2010 z dne 10. marca 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti serotipov salmonele v odraslih matičnih jatah Gallus gallus (UL L 61, 11.3.2010, str. 1–9)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 517/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri nesnicah vrste Gallus gallus ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 in Uredbe Komisije (EU) št. 200/2010 (UL L 138, 26.5.2011, str. 45–51)

Prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 200/2012 z dne 8. marca 2012 o cilju Unije za zmanjšanje Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium v jatah brojlerjev, določenem v Uredbi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 71, 9.3.2012, str. 31–36)

Prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.07.2016

Top