Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 999/2001 – predpisi za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba vsebuje predpise za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje raznih oblik transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)*.
 • Zajema proizvodnjo in dajanje na trg živali in proizvodov živalskega izvora, v nekaterih primerih pa tudi njihov izvoz.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija razvršča države ali regije EU po njihovi stopnji tveganja za bovino spongiformno encefalopatijo (BSE):

 • Raven 1: zanemarljivo tveganje
 • Raven 2: nadzorovano tveganje
 • Raven 3: nejasno tveganje

Države EU morajo izvajati program spremljanja, ki vključuje presejalne teste za živali, za katere obstaja sum okuženosti z BSE ali praskavcem*. Opraviti je treba tudi hitre teste po zakolu.

Za živali, za katere obstaja sum okuženosti, in druge živali na gospodarstvu, se odredi omejitev gibanja, dokler niso znani rezultati testov. Če so živali morda bile izpostavljene okužbi drugje, se lahko izvaja spremljanje drugih gospodarstev.

Ko je primer uradno potrjen, se uporabijo naslednji ukrepi:

 • poizvedba o izvoru bolezni in vseh živalih ali proizvodih, pri katerih obstaja možnost okužbe;
 • prizadeto gospodarstvo se podredi uradnemu nadzoru. Vsak premik dovzetnih živali (ali proizvodov živalskega izvora) mora biti odobren;
 • usmrtitev in popolno uničenje ogrožene govedi. Za ovce in koze se uporabljajo druga pravila;

Nadomestilo za izgubo živali ali proizvodov živalskega izvora se izplača nemudoma.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja:

 • Prepovedano je krmljenje prežvekovalcev z živalskimi beljakovinami, kar velja tudi za krmljenje katerih koli rejnih živali (razen mesojedih živali, ki se gojijo za kožuh, kot so kune) s predelanimi živalskimi beljakovinami (kot so želatina in proizvodi iz krvi).
 • S trupov je treba odstraniti snovi s specifičnim tveganjem; tudi na območjih z zanemarljivim tveganjem okužbe z BSE. Na območjih z nadzorovanim ali nejasnim tveganjem se kosti govedi, ovac ali koz ne smejo uporabljati za mehansko izkoščeno meso. Za določene dele telesa, kot sta meso glave in jezik, obstajajo posebne metode.
 • Živali, namenjene za izvoz ali uvoz, morajo imeti spričevala o zdravstvenem stanju. Podobna pravila se uporabljajo pri uvozu iz držav zunaj EU, razen iz držav z zanemarljivim tveganjem okužbe z BSE.

Proizvodni delavci in izvajalci inšpekcijskih pregledov morajo imeti opravljeno osnovno usposabljanje na področju TSE.

Za zagotovitev enotne znanstvene analize in zanesljivih rezultatov je treba vzpostaviti nacionalne in evropske referenčne laboratorije.

Države EU morajo zagotoviti, da se živali, za katere se sumi, da so okužene s TSE, prijavijo organom, o takih primerih pa morajo tudi redno obveščati druga drugo in Komisijo. Izvajati morajo tudi pogoste uradne inšpekcijske preglede za preverjanje upoštevanja pravil.

Odstopanja od teh pravil se lahko odobrijo, da bi se upoštevala nova znanstvena spoznanja.

Komisija v Sporočilu iz leta 2010 ugotavlja, da se je EU približala izkoreninjenju BSE pri govedu, vendar da bi morala še naprej izvajati spremljanje za primer ponovnega pojava te bolezni.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 1. junija 2001 in se uporablja od 1. julija 2001.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) so neozdravljive bolezni, ki povzročajo degeneracijo možganskega tkiva, ki zato dobi videz spužve.

Vključujejo:

 • Creutzfeldt-Jakobovo bolezen (CJD) pri ljudeh,
 • bovino spongiformno encefalopatijo (BSE) pri govedi,
 • praskavec pri majhnih prežvekovalcih, kot so ovce in koze.

AKT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1–40)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 999/2001 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2002/1003/ES z dne 18. decembra 2002 o minimalnih zahtevah za sistematično raziskavo genotipov za prionski protein pri pasmah ovc (UL L 349, 24.12.2002, str. 105–107)

Sporočilo Komisije: Časovni načrt za TSE (COM(2005) 322 finalz dne 15. julija 2005)

Odločba Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE (UL L 172, 30.6.2007, str. 84–86). Glejte prečiščeno besedilo.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Drugi časovni načrt za TSE – Strateški dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015 (COM(2010) 384 finalz dne 16. julija 2010)

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top