Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Higiena krme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Higiena krme

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 183/2005 – zahteve glede higiene krme

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Glavni cilj te uredbe je zagotoviti visoko raven zaščite človeškega življenja in tudi varovanja zdravja živali ter okolja.
 • Ta uredba zagotavlja varnost krme na vseh stopnjah, ki bi lahko vplivale na varnost krme in hrane, vključno s primarno pridelavo*.
 • Uvaja sistem odgovornosti in zahtev za zagotavljanje, da je živalska krma varna in dobre kakovosti, tako da zagotovi sledljivost skozi celotno krmno verigo.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba se uporablja za vse nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, od primarne pridelave živalske krme do dajanja živalske krme na trg, in za krmljenje živali za prehrano ter uvoz krme iz in izvoz krme v države zunaj EU.

Izjeme

Iz področja uporabe so izključeni:

 • zasebna domača proizvodnja krme za živali za prehrano, ki so za zasebno domačo porabo, in za živali, ki niso za prehrano;
 • krmljenje živali za prehrano za zasebno domačo porabo;
 • neposredna oskrba končnih uporabnikov ali lokalnih trgovin na drobno, ki neposredno oskrbujejo končne uporabnike, z majhnimi količinami primarnih proizvodov na ravni proizvajalca;
 • krmljenje živali, ki niso za prehrano;
 • neposredna oskrba lokalnih kmetij z majhnimi količinami krme iz primarne pridelave na lokalni ravni proizvajalca za uporabo na teh kmetijah;
 • trgovina na drobno s hrano za hišne živali.

Glavni elementi:

 • obvezna registracija vseh nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo s strani pristojnega organa;
 • odobritev obratov, ki poslujejo s krmo in opravljajo dejavnosti, ki vključujejo občutljivejše snovi, kot so določeni krmni dodatki, predmešanice* in krmne mešanice*;
 • uvedba obveznih zahtev za proizvodnjo krme na ravni kmetije;
 • enotne higienske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo;
 • dobra higienska praksa, ki se uporablja na vseh ravneh kmetijske proizvodnje in pri uporabi krme;
 • Uvedba načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP)* za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, ki ni na ravni primarne proizvodnje;
 • spodbujanje razvoja navodil EU in nacionalnih navodil za dobro prakso v proizvodnji krme.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, odgovorni za primarno proizvodnjo krme

Ti nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo preprečiti, odpraviti ali zmanjšati tveganja za varnost krme med proizvodnjo, pripravo, čiščenjem, pakiranjem, shranjevanjem in prevozom teh proizvodov (Priloga I). Voditi morajo evidence o ukrepih za nadzor tveganja kontaminacije.

Drugi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo

 • Ti nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti proizvodov, ki jih proizvajajo, prevažajo ali uporabljajo. Ti ukrepi so natančneje opisani v Prilogi II in se nanašajo predvsem na:

  • prostore in opremo,
  • usposabljanje osebja,
  • organizacijo in spremljanje različnih stopenj proizvodnje,
  • dokumente, ki jih morajo voditi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo.
 • Izvajati morajo tudi načela HACCP in voditi dokumente, ki dokazujejo, da jih upoštevajo.
 • Podjetja morajo:

  • uvesti korektivne ukrepe, kadar se pri spremljanju pokaže, da neka kritična kontrolna točka (glejte načela HACCP) ni pod nadzorom;
  • izvajati notranje postopke za preverjanje učinkovitosti sprejetih ukrepov;
  • voditi evidence, ki dokazujejo uporabo teh ukrepov.

Registracija in odobritev

 • Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo (vključno s tistimi, ki so odgovorni za primarno proizvodnjo krme) se morajo registrirati pri pristojnem organu svoje države. Zagotoviti morajo najnovejše informacije in se strinjati, da bodo sodelovali v primeru nadzora.
 • Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo, kadar to zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja EU, da je obrate, ki jih nadzorujejo, odobril pristojni organ, in ne smejo poslovati brez odobritve. Vsaka država EU vodi seznam odobrenih obratov. Kadar obrat ne izpolnjuje več zahtev, ki se uporabljajo za njegove dejavnosti, se lahko odobritev začasno prekliče ali prekliče.

Navodila za dobro prakso

Komisija in države EU izdajo navodila za dobro prakso v sektorju krme za živali in za uporabo načel HACCP. Navodila morajo biti razvita v skladu z načeli Codexa Alimentariusa in ob posvetu z vsemi zainteresiranimi stranmi. Ko se pripravijo standardizirana navodila EU, Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (znan tudi kot PAFF) zagotovi, da je vsebina teh navodil izvedljiva.

Spremembe

Priloga II k uredbi je bila spremenjena dvakrat (z Uredbo (EU) št. 225/2012 in Uredbo (EU) 2015/1905) glede odobritve obratov, ki proizvajajo proizvode iz rastlinskega olja in mešanic maščob, ter glede posebnih zahtev za proizvodnjo, hranjenje, prevoz in testiranje na dioksin.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Primarna pridelava: proizvodnja kmetijskih proizvodov, vključno s pridelavo, žetjem, molžo, gojenjem živali (pred zakolom) ali ribarjenjem za pridobitev izključno proizvodov, ki po žetvi, pobiranju ali ujetju niso podvrženi nobenemu drugemu postopku, razen enostavni fizični obdelavi.
Predmešanice: mešanice krmnih dodatkov ali mešanice enega ali več krmnih dodatkov s krmnimi sestavinami ali vodo kot nosilcem, ki niso namenjene neposrednemu krmljenju živali.
Krmne mešanice: organske ali anorganske snovi v mešanicah, ki vsebujejo dodatke ali ne, za oralno krmljenje živali v obliki popolne ali dopolnilne krme.
Načela HACCP: ta načela določajo zahteve, ki jih je treba izpolnjevati med proizvodnjo, predelavo in distribucijo, da se z analizo tveganj opredeli kritične točke, ki jih je treba nadzirati, da se zagotovi varnost hrane.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1–22).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 183/2005 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o obstoječih pravnih predpisih, sistemih in praksah v državah članicah in na ravni Skupnosti v zvezi z odgovornostjo v sektorjih živil in krme ter o izvedljivih sistemih za finančne garancije v sektorju krme na ravni Skupnosti v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (COM(2007) 469 final z dne 14. avgusta 2007).

Zadnja posodobitev 23.10.2017

Top