Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami

POVZETEK:

Sklep Sveta 2006/730/ES – postopek soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Zagotavlja odobritev in udeležbo EU v Rotterdamski konvenciji po tem, ko je Sodišče Evropske unije razveljavilo izvirni zakonodajni sklep zaradi pravnega vprašanja. Konvencija zagotavlja postopek soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija:

ureja uvoz in izvoz približno 47 nevarnih kemikalij in pesticidov;

za vse kemikalije na seznamu zahteva predhodno soglasje uvoznika pred morebitnim izvozom;

vzpostavlja postopek izmenjave informacij o odločitvah, ki jih sprejemajo države uvoznice;

od vsake podpisnice Konvencije zahteva, da imenuje nacionalni organ, ki zagotavlja popolno izvajanje Konvencije;

vsako podpisnico vpraša, če je pripravljena sprejeti uvožene kemikalije in pesticide s seznama;

zahteva od izvoznikov, da zagotovijo, da se kemikalije s seznama ne izvozijo, če država uvoznica ne posreduje svoje uradne odobritve;

zahteva od strank, ki so prepovedale ali strogo omejile kemikalijo, da o svoji odločitvi obvestijo sekretariat Konvencije;

omogoča izmenjavo znanstvenih, tehničnih, ekonomskih in pravnih informacij o kemikalijah, ki jih pokriva, in tehnično pomoč državam pri pripravljanju uredb na področju kemikalij;

dovoljuje podpisnici, da odstopi od Konvencije eno leto po prejemu obvestila o odstopu.

Konvencija ne pokriva narkotikov, radioaktivnih materialov, odpadkov, kemičnega orožja, hrane in živilskih aditivov, gensko spremenjenih organizmov ali kemikalij, ki so izvožene za raziskovalne namene.

KLJUČNI POJMI

Evropsko sodišče je 10. januarja 2006 izdalo sodbo v zadevi C-94/03. Evropska komisija je zadevo vložila proti Svetu, kjer je zahtevala od Sodišča, da razveljavi Sklep Sveta 2003/106/ES, ki je odobraval Rotterdamsko konvencijo v imenu Evropske unije.

Komisija je trdila, da bi sklep moral temeljiti izključno na členu Pogodbe, ki se je nanašal na skupno trgovinsko politiko (takrat člen 133 Amsterdamske pogodbe), in ne na uporabljeni člen (člen 175 iste pogodbe, ki je pokrival okoljsko politiko).

Sodišče je razsodilo, da sta oba člena potrebna za zagotavljanje potrebne pravne osnove in je razveljavilo izvirni sklep Sveta. Novi sklep, ki je začel veljati na dan, ko je bil sprejet predhodni sklep, zagotavlja, da ni pravne praznine.

AKT

Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60–106)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 649/2012 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 05.10.2015

Top