Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem izdajanja dovoljenj za uvoz lesa v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem izdajanja dovoljenj za uvoz lesa v EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba, znana kot uredba za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT), vzpostavlja shemo izdajanja dovoljenj za uvoz lesa, ki zagotavlja, da se v EU uvaža les, ki je bil zakonito posekan.

Uredba dopolnjuje Uredbo (EU) št. 995/2010, ki je namenjena boju proti nezakoniti sečnji.

KLJUČNE TOČKE

Ta uredba se nanaša na uvoz proizvodov iz lesa, navedenih v prilogah II in III iz partnerskih držav, navedenih v Prilogi I.

Članstvo v shemi izdajanja dovoljenj FLEGT se izvaja na podlagi prostovoljnih sporazumov o partnerstvu z državami proizvajalkami lesa, ki želijo podpisati tak sporazum. Vsak prostovoljni sporazum o partnerstvu določa dogovorjeni časovni razpored in obveznosti.

Izvozne države, ki podpišejo prostovoljni sporazum o partnerstvu, morajo razviti sistem preverjanja zakonitosti svojih lesnih proizvodov.

Vse pošiljke lesa iz držav s prostovoljnim sporazumom o partnerstvu mora spremljati dovoljenje FLEGT, ki potrjuje skladnost z zahtevami sheme za izdajanje dovoljenj FLEGT. Brez dovoljenja FLEGT pošiljke lesa ne morejo vstopiti na trg EU.

V primeru dvoma glede veljavnosti dovoljenja FLEGT na meji EU morajo pristojni organi zahtevati dodatno preverjanje s strani organa, ki je izdal dovoljenje (stroške preverjanja pokrije uvoznik, razen če zadevna država EU določi drugače). Carinski organi lahko začasno ustavijo lesne proizvode, če menijo, da dovoljenje FLEGT ni veljavno.

Države EU morajo določiti sankcije, ki se uporabijo za kršitve te uredbe.

Države EU morajo vsako leto do 30. aprila predložiti Evropski komisiji poročilo, ki navaja:

količine lesnih proizvodov, ki so uvožene na njihovo ozemlje na podlagi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT;

število prejetih dovoljenj FLEGT in

število primerov ter količine lesa in lesnih proizvodov, uvoženih brez dovoljenja FLEGT (tj. prepovedanega uvoza).

Uredba (EU) št. 657/2014 je spremenila Uredbo (ES) št. 2173/2005 glede delegiranih in izvedbenih pooblastil Evropske komisije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 30. decembra 2005.

OZADJE

Sistem dovoljenj FLEGT je bil prvič predlagan leta 2003 z načrtom izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki je bil namenjen boju proti nezakoniti sečnji in izboljšanju ponudbe in povpraševanja po zakonitem lesu. Usmerjen je bil predvsem na regije, bogate z lesom v Osrednji Afriki, Rusiji, Jugovzhodni Aziji in delih Južne Amerike.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o gozdovih.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1–6)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2173/2005 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23–34)

Zadnja posodobitev 10.11.2015

Top