Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohranjanje prostoživečih ptic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohranjanje prostoživečih ptic

Populacije številnih vrst ptic selivk in domorodnih evropskih prostoživečih ptic upadajo. Evropska unija (EU) je uvedla politike za spremembo tega trenda s prepovedjo nekaterih praks in uvedbo zaščitnih ukrepov ter ukrepov za upravljanje habitatov.

REFERENCE

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prostoživečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7-25)

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prostoživečih ptic (UL L 103, 25.4.1979, str. 1-18)

POVZETEK

Populacije številnih vrst ptic selivk in domorodnih evropskih prostoživečih ptic upadajo. Evropska unija (EU) je uvedla politike za spremembo tega trenda s prepovedjo nekaterih praks in uvedbo zaščitnih ukrepov ter ukrepov za upravljanje habitatov.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je ohranjanje vseh prostoživečih ptic v EU z določitvijo pravil za njihovo zaščito, upravljanje in nadzor. Zajema ptice, njihova jajca, gnezda in habitate.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo sprejeti ukrepe za vzdrževanje ali obnovo populacije ogroženih vrst na stopnji, ki je skladna z ekološkimi, znanstvenimi in kulturnimi zahtevami, ob upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih potreb.

Sprejeti je treba ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov* za vse vrste ptic. Ti ukrepi predvsem vključujejo:

 • ustanovitev zavarovanih območij,
 • vzdrževanje in upravljanje habitatov na zavarovanih območjih in zunaj njih ter
 • ponovno vzpostavitev uničenih biotopov* ter ustvarjanje novih biotopov.

Nekatere vrste, ki so navedene v Prilogi I, so predmet posebnih ukrepov za njihov habitat, da se zagotovi preživetje. To so vrste:

 • ki jim grozi izumrtje,
 • ki so občutljive na spremembe v habitatih,
 • z majhno populacijo ali ki so omejeno lokalno razširjene ali
 • ki potrebujejo posebno pozornost zaradi posebne narave svojih habitatov.

Države EU morajo ustvariti posebna območja varstva za ogrožene vrste in ptice selivke z ugodnimi pogoji za njihovo preživetje in v njihovem naravnem območju razširjenosti (t.j. kjer so naravno prisotne). Posebna pozornost se posveti mokriščem. Posebna območja varstva so del mreže zaščitenih ekoloških območij Natura 2000.

Ta direktiva vzpostavlja tudi splošno zaščito za vse vrste prostoživečih ptic v EU. Prepovedano je zlasti naslednje:

 • namerno uničenje ali ujetje prostoživečih ptic,
 • poškodovanje gnezd,
 • odvzem ali posedovanje jajc,
 • namerno vznemirjanje, ki ogroža ohranjanje, in
 • trgovanje ali zadrževanje živih ali mrtvih ptic, katerih lov je prepovedan.

Države EU morajo spodbujati raziskave za namen upravljanja, varovanja in preudarnega izkoriščanja (npr. ob zagotovitvi, da je namen lova izključno vzdrževanje populacije vrst na zadovoljivi ravni) prostoživečih ptic v Evropi.

Nekatere vrste, katerih število to omogoča, se lahko lovijo, če se upoštevajo določena načela:

 • število ulovljenih ptic ne sme ogrožati zadovoljivih populacijskih nivojev,
 • vrst se ne sme loviti v času razmnoževanja ali vzreje mladičev,
 • selitvenih vrst se ne sme loviti v času vrnitve na gnezditvena območja in
 • prepovedani so načini za množično ali neselektivno ubitje.

OZADJE

Evropska komisija je leta 2015 drugič objavila poročilo o stanju ohranjenosti na podlagi direktive EU o pticah, ki omogoča pripravo primerjalne ocene. V skladu s tem poročilom in podobnim poročilom na podlagi direktive o habitatih se je poznavanje stanja in trendov zaščitenih vrst in habitatov izboljšalo. Nekatere vrste in habitati kažejo znake okrevanja, obstajajo pa tudi jasni znaki, da ima mreža Natura 2000 pomembno vlogo pri stabilizaciji habitatov in vrst, zlasti tam, kjer so se ukrepi izvajali v zadostnem obsegu.

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o naravi in biotski raznovrstnosti.

KLJUČNI POJMI

* Habitat: naravno območje ali vrsta okolja, v kateri žival ali rastlina običajno živi.

* Biotop: območje enotnih okoljskih pogojev, ki zagotavljajo življenjski prostor posebni skupini različnih živali in rastlin.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Zakonodaja je bila prvotno sprejeta leta 1979 (Direktiva Sveta 79/409/EGS), države EU pa so jo v svojo zakonodajo prenesle do 7. aprila 1981. Direktivo 79/409/EGS je leta 2009 nadomestila kodificirana različica (Direktiva 2009/147/ES).

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Stanje narave v Evropski uniji - Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007-2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah (COM(2015) 219 final z dne 20. maja 2015)

Zadnja posodobitev 24.09.2015

Top